شرکت مهندسین دانشمند گواهینامه عضویت خود در بخش انرژی بادی ایران را تمدید نمود.