: ارائه كننده خدمات مهندسی مشاوره ای طــراحی ، نظارت و مديريت پروژه های
- تـوزیع نـیروی بــرق
- ايستـگاههای فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- خــطوط فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- تـولید نـیروی بــرق
- انـرژی های نـو و تـجدید پـذیر
- مـولدهای مقـیاس کـوچک (DG)
- مـطالعـات سـیستم صـنایع و مـعادن
: ارائه كننده خدمات مهندسی مشاوره ای طــراحی ، نظارت و مديريت پروژه های
- تـوزیع نـیروی بــرق
- ايستـگاههای فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- خــطوط فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- تـولید نـیروی بــرق
- انـرژی های نـو و تـجدید پـذیر
- مـولدهای مقـیاس کـوچک (DG)
- مـطالعـات سـیستم صـنایع و مـعادن
: ارائه كننده خدمات مهندسی مشاوره ای طــراحی ، نظارت و مديريت پروژه های
- تـوزیع نـیروی بــرق
- ايستـگاههای فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- خــطوط فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- تـولید نـیروی بــرق
- انـرژی های نـو و تـجدید پـذیر
- مـولدهای مقـیاس کـوچک (DG)
- مـطالعـات سـیستم صـنایع و مـعادن
: ارائه كننده خدمات مهندسی مشاوره ای طــراحی ، نظارت و مديريت پروژه های
- تـوزیع نـیروی بــرق
- ايستـگاههای فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- خــطوط فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- تـولید نـیروی بــرق
- انـرژی های نـو و تـجدید پـذیر
- مـولدهای مقـیاس کـوچک (DG)
- مـطالعـات سـیستم صـنایع و مـعادن
: ارائه كننده خدمات مهندسی مشاوره ای طــراحی ، نظارت و مديريت پروژه های
- تـوزیع نـیروی بــرق
- ايستـگاههای فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- خــطوط فــوق توزيــع و انتقــال نيــروی برق
- تـولید نـیروی بــرق
- انـرژی های نـو و تـجدید پـذیر
- مـولدهای مقـیاس کـوچک (DG)
- مـطالعـات سـیستم صـنایع و مـعادن

تقدیر و تشکر

گواهینامه و عضویت در مجامع علمی

  • صلاحيت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور (رتبه 1 انتقال نیرو،رتبه 1 توزیع نیرو و رتبه 3 تولید نیرو)

  • گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008،سیستم زیست محیطیISO14001:2004 و سیستم ایمنی و بهداشتOHSAS18001

  • پروانه فني و مهندسي در زمینه برق و اتوماسیون از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

خلاصه رزومه

شرکت مهندسین مشاوردانشمند در راستای سیاستهای وزارت نیرو در سال 1370 با موضوع ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخش های انتقال نیرو ، توزيع نيرو، توليد نیرو و مولدهای مقیاس کوچک و انرژی های نو و تجدیدپذیر و همچنين خدمات علمي ، آزمايشگاهي ، مطالعاتي ، تحقيقاتي و بطور كلي خدمات مرتبط با صنعت برق و انرژي در شهر اصفهان تاسیس گردید و فعالیتهای خود را بدون وقفه تاکنون ادامه داده و در پهنه جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک شرکت معتبر شناخته شده و خدمات متنوع و ارزشمندی به صنعت برق و انرژی و صاحبان صنایع ارائه می نماید.

دریافت فایل خلاصه رزومه

محدوده فعالیت در کشور

کارفرمایان