شرکت مهندسین دانشمند به مدت 18 سال سیستم تضمین کیفیت را در سطح شرکت استقرار داده و هم اکنون ضمن اخذ مجدد گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS، موفق به اخذ گواهینامه HSE نیز گردید.