با توجه به توسعه انرژی های تجدید پذیر و ضرورت حمایت از انجمن ها و تشکل های علمی برای توسعه این زیر ساخت مهم شرکت اقدام به تمدید گواهینامه عضویت خود در انجمن انرژی بادی ایران نمود.