ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت برق برای ایجاد سیستم های یکپارچه و هوشمند به منظور مدیریت اطلاعات و دانش و همچنین تشکیل پایگاه داده یکپارچه برای سهولت در دستیابی به این اطلاعات علی رغم فعالیت های مطلوب انجام شده بیش از گذشته احساس میگردد که در همین راستا و برای تحقق این مهم و ارائه نرم افزار کاربردی که پوشش دهنده نیاز های فنی میباشد شرکت مهندسین دانشمند با همکاری شرکت داده پرداز ماکان سیستم اقدام به مشارکت نوین  برای تولید نرم افزار طراحی و مدیریت و کنترل پروژه نموده اند که در این نمایشگاه علاوه بر ارائه توانمندی های شرکت این نرم افزار برای شرکت های حاضر درنمایشگاه ارائه گردید.