باتوجه به ارزیابی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از عملکرد شرکت در بخش فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی، این شرکت در روز ملی مهندسی از طرف آن سازمان با اهداء لوح و تندیس به عنوان واحد پژوهشی نمونه استان سال 1395 مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.