شرکت مهندسین دانشمند در ارزیابی عملکرد شرکت های طرف قرارداد توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان در سال 95 حائز رتبه برتر گردید.