شرکت مهندسین دانشمند در سال 95 موفق به اخذ مجدد پروانه فنی و مهندسی در زمینه برق الکترونیک و اتوماسیون از سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گردید.