شرکت مهندسین دانشمند در سال 95 طی ارزیابی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان، بعنوان واحد نمونه پژوهشی استانی سال 94 انتخاب گردید.