شرکت مهندسین دانشمند در سال 95 موفق به اخذ مجدد گواهینامه صلاحیت مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش های توزیع نیرو با رتبه 1، انتقال نیرو با رتبه 1 و تولید نیرو با رتبه 3 گردید.