ار ديگر تلاشهاي ارزشمند پرسنل اين شركت در انجام تعهدات شغلي و ملي ايشان ثمره ي مطلوبي به همراه داشته به نحوي كه در ارزيابي هاي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان ، شركت ، موفق به كسب تندیس و تقدیرنامه واحد خدمات فنی و مهندسی نمونه استانی در سال 1390 گرديد.

vahed