شركت مهندسين دانشمند جهت توسعه بازار كارهاي مشاوره اي خود نسبت به عضويت در كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي اقدام نمود و پس از آن موفق گرديد در خرداد ماه سال 90 گواهينامه رتبه بندي در دو زمينه :
1) انرژي ، نفت و گاز
2) ساختمان و مسكن و شهرسازي
را از كانون مذكور اخذ نمايد .