شرکت مهندسین دانشمند در یازدهمین همایش روز ملی مهندسی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان بعنوان واحد برتر فنی و مهندسی سال 93 انتخاب گردید.