تعداد کل پرسنل شرکت 527 نفر می باشد

نمودار درصد نیروی کارشناسی (براساس میزان تحصیلات) نسبت به کل نیروی جذب شده تا شهریور 1397

  • کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری
  • تکنسین و خدماتی