فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی

در راستای ارتقاء و توسعه دانش فنی در پروژه‌ها و بسترسازی‌های لازم برای تصمیم سازی‌های کارشناسی و مدیریتی کارفرمایان محترم،پروژه‌های مطالعاتی تعریف که برخی از این پروژه‌ها در ذیل آورده شده است:

 • خدمات مشاوره نیروگاه‌های پراکنده شرکت توزیع برق استان اصفهان
 • مطالعات حذف T- OFF و برقراری رینگ در شبكه برق توزیع برق اصفهان
 • مطالعات كاهش و كنترل سطح اتصال كوتاه در شبكه فوق توزیع و انتقال برق اصفهان
 • مطالعات بارزدایی فركانسی و ولتاژی بهینه با استفاده از شبكه عصبی در شبكه انتقال و فوق توزیع برق ‌اصفهان
 • بررسی عملکرد اتو ریكلوزر در شبکه های فوق توزیع و انتقال و اثرات آن بر پایداری گذری ژنراتورهای شبکه
 • مطالعات قابلیت اطمینان در شبكه انتقال و فوق توزیع برق اصفهان
 • مدل‌سازی استاتیکی و دینامیکی شبکه انتقال سراسری و فوق توزیع برق منطقه‌ای اصفهان بر اساس وضعیت موجود و نیز سال 1390 و 1393 بر اساس طرح‌های مصوب و در دست اجرای برق‌های منطقه‌ای
 • بررسی و انجام مطالعات بر روی سیستم زمین موجود پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه‌ای اصفهان
 • بررسی اثرات تعویض ترانس‌های اصلی پست های فوق توزیع بر ترانس‌های زمین و کمکی آن‌ها در برق منطقه‌ای اصفهان
 • بررسی تأثیر بانک نمودن ترانس سوم پست نیروگاهی اسلام‌آباد بر جریان هجومی عبوری از آن‌ها
 • بررسی و تحلیل حادثه خط کابلی شیراز- امیرکبیر در شرکت برق منطقه‌ای فارس