واحد طراحی توزیع شهرستان از سال 1377 كلیه خدمات مهندسی امورها و بخش های تابعه توزیع شهرستان اصفهان را در بخش طراحی توزیع خدمت رسانی نموده است . همچنین این واحد توانسته در بخش صنعت با قراردادهای معین با شركت شهركهای صنعتی و بخش های خصوصی خدمات مهندسی در این بخش را ارائه نماید .

از سال 1382 شركت توانیر پروژه های كاهش تلفات را در بخش توزیع فعال تر كرده و با تأمین بخشی از بودجه های لازم شركتهای توزیع را موظف به پایین آوردن تلفات نموده است . كه در این راستا این واحد توانسته با ارائه راهكارهای مناسب جهت كاهش تلفات با طراحی شبكه ها و پست های توزیع و روشنایی معابر مناسب در قسمت هایی از شهر اصفهان تلفات را كاهش دهد و در این راستا گزارشات و مقالات مدون ارائه نموده است .

توانمندی های بخش

  1. طراحی شبكه های فشار متوسط هوایی و زمینی
  2. طراحی شبكه های فشار ضعیف هوایی و زمینی
  3. طراحی پست های هوایی و زمینی
  4. طراحی روشنائی معابر
  5. مشاوره و طراحی در پروژه های كاهش تلفات
  6. مشاوره و طراحی در زمینه برنامه ریزی شركت های توزیع
  7. برآورد بار و تعیین محل پست های 20/63 كیلوولت
  8. تعیین چگالی بار و مصرف سرانه

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 برونسپاری برنامه ریزی امورهای اجرایی توزیع برق شهرستان اصفهان توزیع برق شهرستان اصفهان 93/01/01 93/12/29
2 خدمات مشاور بازرسی و نظارت عالی بر بهره برداری توزیع برق شهرستان اصفهان توزیع برق شهرستان اصفهان 93/01/01 93/12/29
3 نظارت بر بهره برداری امورهای توزیع برق شهرستان اصفهان توزیع برق شهرستان اصفهان 93/01/01 93/12/29
4 خدمات فنی و مهندسی و تهیه طرح پروژه های عمرانی و نظارت اطلاعات سامانه GIS توزیع برق شهرستان توزیع برق شهرستان اصفهان 93/01/01 93/12/29

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طراحی احداث خط 20كیلوولت جبل
(كوهپایه )
توزیع برق شهرستان اصفهان 75/11/15 76/03/15
2 طراحی و نظارت امور شرق سال 76 توزیع برق شهرستان اصفهان 76/01/01 76/12/29
3 طراحی جمع آوری اطلاعات شبكه های برق
توزیع برق شهرستان سال 76
توزیع برق شهرستان اصفهان 76/05/01 76/12/30
4 طرح جامع شبكه 20كیلوولت توزیع برق
شهرستان سال 76
توزیع برق شهرستان اصفهان 76/07/17 77/01/17
5 طراحی و نظارت امورهای چهارگانه شركت
توزیع برق شهرستان اصفهان سال 77
توزیع برق شهرستان اصفهان 77/01/01 77/12/29
6 طراحی و نظارت امورهای چهارگانه توزیع
برق شهرستان اصفهان سال 78
توزیع برق شهرستان اصفهان 78/01/01 78/12/29
7 طراحی امورهای چهارگانه شركت توزیع
برق شهرستان اصفهان سال 1379
توزیع برق شهرستان اصفهان 79/01/01 80/08/07
8 نظارت تاسیسات و شبكه های برق امورهای
شمال و جنوب شركت توزیع برق شهرستان اصفهان سال 1379
توزیع برق شهرستان اصفهان 79/01/01 79/12/29
9 طراحی روشنایی فاز دوم شهر جدید
بهارستان
عمران شهر جدید بهارستان 79/03/01 79/05/01
10 طراحی امورهای چهارگانه شرق – مركز-
شمال – جنوب شهرستان اصفهان سال 1380
توزیع برق شهرستان اصفهان 80/01/01 80/12/29
11 طرح مكانیزاسیون محاسبات مهندسی شهر
جدید بهارستان
توزیع برق شهرستان اصفهان 80/06/07 80/10/22
12 طراحی امورهای چهارگانه توزیع برق
شهرستان اصفهان سال 81
توزیع برق شهرستان اصفهان 81/01/01 81/12/29
13 طرح توسعه و برقرسانی به پستهای موجود
پایگاه شهید زین الدین
پایگاه شهید زین الدین 81/04/30 81/09/30
14 طرح جامع به روزرسانی شبكه 20 كیلوولت
شهرستان اصفهان
توزیع برق شهرستان اصفهان 81/10/08 82/10/08
15 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
پنجگانه توزیع شهرستان سال 82
توزیع برق شهرستان اصفهان 82/01/01 82/12/29
16 طراحی تجهیزات 8 باب پست برق زمینی
فاز دوم ناحیه صنعتی سروشبادران
جهاد كشا ورزی شهرستان اصفهان 82/01/21 82/02/21
17 طراحی شبكه های برق 20كیلوولت و
روشنایی فاز یك شهرك بزرگ صنعتی اصفهان
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 82/09/09 82/11/24
18 طرح تفضیلی و ساماندهی شبكه های توزیع
برق شهرستان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/12/15 83/05/30
19 طراحی امورهای پنجگانه شركت توزیع برق
شهرستان اصفهان سال 83
توزیع برق شهرستان اصفهان 83/01/01 83/12/29
20 طرح تفضیلی ، اصلاح و ساماندهی شبكه
های توزیع برق قسمتی از شهر اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/10/10 86/04/25
21 طراحی شبكه های برق امورهای چهار گانه
توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان سال 84
توزیع برق شهرستان اصفهان 84/01/05 84/12/29
22 طرح توسعه و برقرسانی به پستهای جدید
پایگاه شهید زین الدین(الحاقیه )
پایگاه شهید زین الدین 84/03/11 84/04/11
23 طراحی امورهای چهار گانه شركت توزیع
برق شهرستان اصفهان سال 86 (امورشمال،مركز،شرق،جنوبشرق)
توزیع برق شهرستان اصفهان 86/01/05 86/12/29
24 طراحی شبكه روشنایی شهرك صنعتی رامشه امور برق جنوبشرق شركت توزیع شهرستان
اصفهان
86/07/10 86/08/10
25 طراحی شبكه 20 كیلوولت دومداره
برقرسانی به داروسازی ریحانه از طریق پست 63/20 كیلوولت بهارستان
امور برق جنوبشرق شركت توزیع شهرستان
اصفهان
86/07/10 86/08/10
26 خدمات مهندسی طراحی برق ایستگاههای
مترو حد فاصل چهار باغ پایین تا میدان شهدا
امور برق مركز شركت توزیع شهرستان 86/08/19 86/10/19
27 طراحی و برنامه ریزی چاههای اب
كشاورزی شهرستان اصفهان 7 كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/10/01 86/12/29
28 برنامه ریزی فنی و پیش بینی پروژه های
سالیانه امورهای شرق و مركز
توزیع برق شهرستان اصفهان 86/10/15 87/01/31
29 برنامه ریزی فنی و پیش بینی پروژه های
سالیانه امورهای شمال و جنوبشرق
توزیع برق شهرستان اصفهان 86/10/15 87/01/31
30 طراحی امورهای چهار گانه توزیع
شهرستان اصفهان سال 87
توزیع برق شهرستان اصفهان 87/01/01 87/12/29
31 طراحی
امورهای برق شمال – مدیریت نواحی – جنوب شرق – مرکز – شرق
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/01/05 89/01/04
32 برنامه
ریزی امورهای هشتگانه
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/05/10 89/05/10
33 بازدید
محل خدمات مشترکین امورهای برق جنوب شرق و مرکز – شرق و مدیریت
نواحی – شمال
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/05/01 88/12/29
34 بازدید محل خدمات مشترکین امور جنوب
شرق و مرکز
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/05/01 88/12/29
35 بازدید محل خدمات مشترکین امور جنوب
شرق و مرکز
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/05/02 88/12/29
36 بازدید محل خدمات مشترکین امور شمال توزیع برق شهرستان اصفهان 88/05/03 88/12/29
37 طراحی امورهای پنجگانه توزیع استان
اصفهان سال 88
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/01/05 89/01/04
38 برنامه ریزی امورهای اجرایی توزیع برق
شهرستان اصفهان سال 88
توزیع برق شهرستان اصفهان 88/05/10 89/05/10
39 برداشت اطلاعات تجهیزات شبكه برق
مشتركین جهت پیاده سازی gis امور مركز
توزیع برق شهرستان اصفهان 89/02/11 89/07/11
40 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
پنجگانه شهرستان اصفهان سال 89
توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
41 برداشت اطلاعات تجهیزات شبكه مشتركین
و پیاده سازی سیستم gis امور مركز
توزیع برق شهرستان اصفهان 89/07/01 89/11/30
42 طراحی امور جنوب شرق – بخش ثابت بهمن
ماه
توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
43 طراحی امور جنوب شرق – بخش ثابت بهمن
ماه
توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
44 طراحی امور مركز – بخش ثابت خرداد ماه توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
45 طراحی امور شمال – بخش ثابت بهمن ماه توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
46 طراحی امور شرق – بخش ثابت بهمن ماه توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
47 طراحی امور نواحی- بخش ثابت بهمن ماه توزیع برق شهرستان اصفهان 89/01/05 89/12/29
48 طراحی شبكه های توزیع مربوط به طرحهای
تملك دارائی ها
توزیع برق شهرستان اصفهان 89/06/18 89/03/31
49 طراحی امورهای پنجگانه توزیع شهرستان
اصفهان
توزیع برق شهرستان اصفهان 90/01/01 90/12/29
50 طراحی امور مركز توزیع برق شهرستان اصفهان 90/01/01 90/12/29
51 طراحی امور شمال توزیع برق شهرستان اصفهان 90/01/01 90/12/29
52 طراحی امور نواحی توزیع برق شهرستان اصفهان 90/01/01 90/12/29
53 طراحی امور شرق توزیع برق شهرستان اصفهان 90/01/01 90/12/29
54 طراحی امور جنوبشرق توزیع برق شهرستان اصفهان 90/01/01 90/12/29
55 خدمات مهندسی در زمینه طرحهای تملك
دارائی
توزیع برق شهرستان اصفهان 90/12/01 90/12/29
56 طراحی شبكه برق شركت ایرانسل ایرانسل 90/10/03 90/10/18
57 برونسپاری برنامه ریزی امور شمال توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
58 برونسپاری برنا مه ریزی امور جنوب غرب توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
59 برونسپاری برنامه ریزی امور نواحی توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
60 برونسپاری برنامه ریزی امور مركز توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
61 برونسپاری برنامه ریزی امور شرق توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
62 برونسپاری برنامه ریزی امور جنوب شرق توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
63 برونسپاری برنامه ریزی امور غرب توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
64 برونسپاری برنامه ریزی امور شمال غرب توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
65 برونسپاری و برنامه ریزی امورهای نه
گانه توزیع شهرستان
توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
66 برونسپاری برنامه ریزی امور ستاد توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/25 91/07/24
67 خدمات مهندسی در زمینه طرحهای تملك
دارائی
 توزیع برق شهرستان اصفهان 90/07/01 91/04/31
68 طراحی شبكه فشار ضعیف و فشار متوسط
صنایع غذایی و كارگاهی شهرداری دستگرد
شهرداری دستگرد 91/08/20 91/10/20
69 خدمات مهندسی طراحی برق تعاونی مسكن
دادگستری واقع در شهر جدید بهارستان
تعاونی مسكن كاركنان دادگستری اصفهان 91/09/29 91/12/29
70 بازرسی و نظارت بر بهره برداری
امورهای اجرایی توزیع برق شهرستان اصفهان|(امورهای برق جنوب
شرق،غرب،شمال،شمال غرب،مركز،شرق،جنوب غرب،نواحی،ستاد)
 توزیع برق شهرستان اصفهان 91/01/01 91/12/29
71 برون سپاری برنامه ریزی امورهای
اجرایی
توزیع برق شهرستان اصفهان 91/08/25 92/08/24
72 خدمات مهندسی طراحی برق تعاونی مسكن
دادگستری واقع در شهر جدید بهارستان
تعاونی مسكن كاركنان دادگستری اصفهان 91/09/29 91/12/29
73 خدمات مهندسی برداشت اطلاعات شبكه برق
مشتركین جهت پیاده سازی مستقیم GIS امور مركز
مركز شركت توزیع شهرستان 92/05/01 92/10/30
74 خدمات مهندسی اندازه گیری بار پستهای
توزیع در محدوده امور شمال غرب
امور شمال غرب توزیع شهرستان اصفهان 92/10/08 92/12/28
75 طراحی نقشه شبكه 20 كیلوولت و توزیع
فشارضعیف داخلی پستهای زمینی سایت مسكن مهر بهارستان
امور جنوبشرق توزیع شهرستان اصفهان 92/07/01 92/12/28
76 نظارت بر اجرای شبكه برقرسانی به شركت
مجتمع نیروگاهی گلخانه ای توان امید صفاهان
مجتمع نیروگاهی گلخانه ای توان امید
صفاهان
92/02/20 92/11/07
 77 خدمات مهندسی طرح تبدیل چراغ های شركت
گلنور
شركت گلنور 93/03/05 93/05/05

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فوق لیسانس برق قدرت 1
2 لیسانس برق قدرت 28
3 لیسانس تكنولوژی برق – شبكه های انتقال و توزیع 5
4 لیسانس تكنولوژی برق كنترل و ابزار دقیق 2
5 لیسانس عمـران – عمـران 1
6 لیسانس عمـران 1
7 فوق دیپلم برق قدرت 1
8 فوق دیپلم الكتروتكنیك برق صنعتی 1

ردیف مشخصات تــعداد
1  GPS و نرم افزار مربوطه 10
2  DATA LOGGER 3
3 دستگاه آمپرمتر چنگكی 4
4  ثبات پارامترهای شبكه های توزیع 8
5  اندازه گیر سافت لیزری (DISTO) 2
6  فازیاب 2
7  مولتی متر 2
8  دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
9  مولتی متر كلمپی 6
10  ارت تستر 2
11 چرخ متر 50
12 دوربین فیلمبرداری CANON 1
13 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
14 دیتا ویدئو پرژكتور 1
15 متر 200