واحد طراحی توزیع استان اصفهان حدود 10 سال است كه مسئولیت انجام خدمات مهندسی طراحی شهرستانهای توزیع استان اصفهان را بر عهده دارد . محدوده تحت پوشش شركت توزیع استان اصفهان بسیار وسیع و دارای پراكندگی وتنوع آب و هوایی زیادی می باشد محدوده ی جغرافیایی آن از شمال به استانهای مركزی و تهران و از شرق به استان یزد ، از جنوب به استانهای فارس و كهكیلویه و از مغرب به استانهای لرستان و چهار محال و بختیاری و خوزستان محدود می گردد كه شمالی ترین منطقه آن آران و بیدگل تا جنوبی ترین منطقه سمیرم و دامنه های كوه دنا حدود 500 كیلو متر است و از نظر آب و هوایی دارای تنوع زیادی است ، از سرد كوهستانی مانند فریدن ، فریدونشهر و سمیرم تا گرمسیری و كویری نظیر نایین ، خور و بیابانك ، اردستان و …….. می باشد .
شركت مهندسین دانشمند هم اكنون در 21 شهرستان توزیع استان دارای دفتر طراحی بوده و نیروهای انسانی مستقر در این واحد ها اعم از كارشناسان طراح و اپراتورها كلیه خدمات مهندسی طراحی را در شهرستانها از مرحله ی بازدید محل و برداشت ، محاسبات ، تهیه دستور كار مربوطه تا مرحله پیكتاژ طرح را انجام می دهد .
با توجه به شرایط مناطق مختلف استان بعضاً نیاز به طرحهای جدید و خاص می باشد كه كارشناسان می باید بر اساس ضوابط استانداردهای وزارت نیرو و با رعایت كلیه مسائل فنی و اقتصادی و انجام محاسبات الكتریكی و مكانیكی مناسب برای منطقه ی مذكور طرحها را ارائه دهند كه در این زمینه در راستای تحقق بخشیدن به تحویل انرژی الكتریكی در بهترین نقطه به متقاضیان و مركز ثقل بار و با توجه به مسائل حریم طرحهای پیشنهادی توسط كارشناسان این واحد انجام شده از جمله طرح نصب ترانس های هوایی بصورت ال آرم دروازه ای
و . . .
در چند ساله ی اخیر با توجه به اهمیت موضوع پروژه های كاهش تلفات و ساماندهی شبكه در این واحد چند منطقه نمونه استان نظیر فولاد شهر ، سمیرم ، گلپایگان نسبت به تهیه طرحهای ساماندهی و كاهش تلفات و بطوریكه زیباسازی اقدام نموده كه نتایج آن در كاهش تلفات و كاهش خاموشی ها و زیباسازی و ایمن سازی تاثیر زیادی داشته و این پروژه ها در سطح وزارت نیرو به عنوان پروژه های نمونه معرفی شده است .

توانمندی های بخش

  1. طراحی شبكه های فشار متوسط هوایی و زمینی
  2. طراحی شبكه های فشار ضعیف هوایی و زمینی
  3. طراحی پست های هوایی و زمینی
  4. طراحی روشنائی معابر
  5. مشاوره و طراحی در پروژه های كاهش تلفات
  6. برآورد بار و تعیین محل پست های 20/63 كیلوولت
  7. تعیین چگالی بار و مصرف سرانه منطقه

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 خدمات طراحی و نظارت مهرماه سال 93 (شماره 28) توزیع برق استان اصفهان 92/06/01 93/09/30
2 نظارت بر بهره برداری شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان توزیع برق استان اصفهان 92/07/27 93/09/30

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 طرح و نظارت بر احداث خط 20 كیلوولت
دكل قلزی صدا و سیمای نطنز
شركت توزیع برق استان اصفهان 75/03/30 75/07/30
2 طراحی و نظارت امورخمینی شهر شركت توزیع برق استان اصفهان 76/01/01 76/12/29
3 طراحی و نظارت امورهای هشتگانه شركت
توزیع برق استان اصفهان سال 77
شركت توزیع برق استان اصفهان 77/04/13 77/12/29
4 طرح مكانیزاسیون مشتركین فشارضعیف برق
شهرستان خمینی شهر
شركت توزیع برق استان اصفهان 77/04/27 77/12/29
5 طرح جامع شبكه 20كیلوولت شهرستانهای
خمینی شهر,نجف آباد,فلاورجان وبرخوارومیمه
شركت توزیع برق استان اصفهان 77/04/27 77/12/29
6 طراحی ونظارت امورهای هیجده گانه
توزیع برق استان اصفهان سال 78
شركت توزیع برق استان اصفهان 78/01/01 78/12/29
7 نظارت كارگاهی ساخت تیرهای بتونی
كارگاههای تولیدی اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 78/09/15 78/12/29
8 طراحی امورهای هیجده گانه شركت توزیع
برق استان اصفهان سال 1379
شركت توزیع برق استان اصفهان 79/01/01 80/02/02
9 طرح جامع چهار شهرستان كاشان – شهرضا
– مباركه – نائین
شركت توزیع برق استان اصفهان 80/01/01 81/05/30
10 طراحی امورهای هیجده گانه استان
اصفهان سال 1380
شركت توزیع برق استان اصفهان 80/01/01 80/12/29
11 به روزرسانی طرح جامع شهرستانهای
برخوارومیمه – خمینی شهر- نجف آباد- فلاورجان
شركت توزیع برق استان اصفهان 80/01/01 80/06/31
12 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت شهرستان
اران و بید گل
شركت توزیع برق استان اصفهان 80/01/01 81/05/30
13 بررسی علل آتش سوزی در تابلوهای توزیع
و اندازه گیری
كمیته مركزی تحقیقات برق منطقه ای
اصفهان
80/09/15 81/08/15
14 خدمات مهندسی طراحی پست برق اختصاصی
هتل اصفهان
خدمات نیروی انسانی ناجا 80/09/18 80/10/18
15 طرح برقرسانی به چاههای آب كشاورزی
امورهای هیجده گانه
شركت توزیع برق استان اصفهان 80/09/28 81/01/28
16 طراحی امورهای شانزده گانه توزیع برق
استان اصفهان سال 81
شركت توزیع برق استان اصفهان 81/01/01 81/12/29
17 طرح پروژه برقرسانی یال غربی دهكده
زاینده رود
شركت توزیع برق استان اصفهان 81/05/16 81/06/16
18 طرح جامع شهرستانهای فریدن ،
فریدونشهر، لنجان ، سمیرم
شركت توزیع برق استان اصفهان 81/08/01 82/12/29
19 طراحی شبكه های برق امورهای هیجده
گانه توزیع استان اصفهان سال 82
شركت توزیع برق استان اصفهان 82/01/01 82/12/30
20 نظارت بر اجرای شبكه های توزیع برق
امورهای هیجده گانه توزیع استان اصفهان سال 82
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/01/01 82/12/29
21 طراحی و نظارت پست برق اختصاصی متفرقه 82/01/01 82/12/28
22 طراحی و نظارت پست اختصاصی شركت
پروفیل آسیا
متفرقه 82/03/01 82/05/11
23 طراحی و نظارت پست اختصاصی 17جوی
قنوات نجف آباد
شركت زراعی كشاورزان 82/04/03 82/06/03
24 نظارت بر برقرسانی چاههای آب كشاورزی
امورهای هیجده گانه توزیع استان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/06/31 82/12/29
25 خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر طرحهای
كاهش تلفات انرژی و ساماندهی شبكه های توزیع منطقه نمونه (سمیرم
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/08/23 83/12/29
26 نظارت بر پروژه های برقرسانی به شهرك
های صنعتی استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/10/01 85/03/31
27 طراحی امورهای هیجده گانه توزیع استان
اصفهان سال 83
شركت توزیع برق استان اصفهان 83/01/01 83/12/30
28 نظارت امورهای هیجده گانه توزیع استان
اصفهان سال 83
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/01/01 83/12/29
29 طرح تفضیلی ، اصلاح و ساماندهی شبكه
های توزیع برق فولادشهر اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/10/10 84/04/10
30 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهرك صنعتی سگزی
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
31 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهرك صنعتی كوهپایه
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
32 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهرك صنعتی هرند
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
33 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهرك صنعتی دهق
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
34 طراحی تكمیل شبكه روشنایی شهرك صنعتی
مورچه خورت
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
35 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهرك صنعتی سمیرم
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
36 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهر ك صنعتی اسفیدواجان
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
37 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهر ك صنعتی شجاع آباد نطنز
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
38 طراحی تكمیل شبكه 20كیلوولت و شبكه
روشنایی شهر ك صنعتی خوانسار
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 83/12/10 84/01/20
39 نظارت بر شبكه های برق امورهای
بیستگانه توزیع استان اصفهان سال 84
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/12/28 84/12/28
40 طراحی شبكه های برق امورهای بیستگانه
توزیع استان اصفهان سال 84
شركت توزیع برق استان اصفهان 84/01/01 84/12/29
41 طراحی خط دومداره 20 كیلوولت ارتباطی
پست 63/20 كیلوولت ورزنه ـ رامشه
توزیع برق شهرستان اصفهان 84/04/20 84/06/20
42 نظارت بر برقرسانی به چاههای اب
كشاورزی شركت توزیع برق استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/04/26 84/06/26
43 نظارت بر پروژه های برقرسانی به
چاههای آب كشاورزی استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/12/01 85/03/30
44 نظارت بر شبكه های توزیع برق امور های
بیستگانه استان اصفهان سال 85
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/12/28 86/06/31
45 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
چهارگانه شهرستان اصفهان سال 85
توزیع برق شهرستان اصفهان 85/01/05 85/12/29
46 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
بیستگانه توزیع استان اصفهان سال 85
شركت توزیع برق استان اصفهان 85/01/14 85/12/29
47 اصلاح و ساماندهی شبكه های توزیع برق
گلپایگان و فاز دو فولاد شهر
شركت برق منطقه ای اصفهان 85/02/11 86/04/25
48 طراحی شبكه 20كیلوولت شركت تولیدی قدس
نجف آباد
شركت تولیدی قدس نجف آباد 85/04/08 85/05/08
49 خدمات مهندسی پست برق اختصاصی آقای
سعید دوغی و شركاء
سعید دوغی و شركاء 85/10/17 85/11/17
50 نظارت بر امورهای بیست ویك گانه شركت
توزیع برق استان اصفهان سال 86
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/01/01 86/03/31
51 طراحی امورهای بیست و یك گانه شركت
توزیع برق استان اصفهان سال 86
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/01/14 86/12/29
52 طراحی شبكه روشنایی شهرك صنعتی بزرگ و
هسنیجه
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 86/02/01 86/03/15
53 نظارت بر برقرسانی به چاههای اب
كشاورزی در محدوده توزیع برق استان سال 86
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/02/23 86/04/30
54 تهیه مشخصات فنی نقشه و تصویر تجهیزات
الكتریكی مورد نیاز شركت توزیع استان
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/04/01 86/11/30
55 نظارت بر امورهای بیست ویك گانه شركت
توزیع برق استان اصفهان سال 86
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/04/01 86/12/29
56 تهیه بانك اطلاعات تجهیزات شبكه برق شركت برق منطقه ای اصفهان 86/04/25 87/04/25
57 طراحی روشنایی معابر اتوبان ذوب اهن
حد فاصل پلیس راه اصفهان – شهركرد تا فلكه ذوب اهن
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/07/07 86/12/29
58 طراحی شبكه های 20 كیلوولت و فشار
ضعیف و روشنایی معابر 5 محله فولاد شهر
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/07/12 86/12/29
59 طراحی روشنایی معابر اتوبان ذوب اهن
حد فاصل پل زندان تا پلیس راه اصفهان – شهركرد
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/07/26 86/12/29
60 نظارت بر شبكه های برق امورهای 21
گانه توزیع استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/09/01 86/12/29
61 طراحی و برنامه ریزی چاههای اب
كشاورزی استان چهار محال و بختیاری 10 كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/10/30 86/12/29
62 طراحی شبكه 20 كیلوولت شهرك صنعتی
امیر كبیر كاشان
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 86/12/01 86/12/29
63 نظارت خطوط هوایی 20 كیلوولت چاههای
اب كشاورزی استا ن اصفهان 36كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/12/01 86/12/29
64 طراحی و برنامه ریزی چاههای اب
كشاورزی استان اصفهان 40 كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/12/02 86/12/29
65 نظارت بر چاههای اب كشاورزی استان
اصفهان 40 كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/12/03 86/12/29
66 طراحی و برنامه ریزی چاههای اب
كشاورزی استان اصفهان 36 كیلومتر
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/12/04 86/12/29
67 طراحی شبكه روشنایی شهرك صنعتی بزرگ و
هسنیجه
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 86/02/01 86/03/15
68 طراحی روشنایی معابر اتوبان ذوب اهن
حد فاصل پلیس راه اصفهان – شهركرد تا فلكه ذوب آهن
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/07/07 86/12/29
69 طراحی شبكه های 20 كیلوولت و فشار
ضعیف و روشنایی معابر 5 محله فولاد شهر
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/07/12 86/12/29
70 طراحی روشنایی معابر اتوبان ذوب اهن
حد فاصل پل زندان تا پلیس راه اصفهان – شهركرد
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/07/26 86/12/29
71 طراحی احداث شبكه 20 كیلوولت كارخانه
اترك
شركت صنایع خمیر و كاغذ اترك 86/08/17 87/04/17
72 طراحی و نظارت احداث شبكه 20 كیلوولت
پست فجر سپاهان به سایت كارخانه زامیاد2
شركت زامیاد 86/08/20 87/02/20
73 كاهش تلفات و ساماندهی شبكه های توزیع
دولت اباد ، حبیب اباد ، كمشچه
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/09/12 87/04/31
74 كاهش تلفات و ساماندهی شبكه های توزیع
قسمتی از شهركرد
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/09/12 87/04/31
75 نظارت بر برقرسانی به شهركهای صنعتی
استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/11/29 87/04/31
76 آنالیز و طراحی خازن سری جهت استفاده
در شبكه های توزیع و دستورالعمل طراحی
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/12/11 88/04/11
77 طراحی امورهای 21 گانه توزیع استان
اصفهان سال 87
شركت توزیع برق استان اصفهان 87/01/01 87/12/29
78 طراحی شبكه فشار متوسط شهرك صنعتی
رنگسازان فاز دو توسعه
شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 87/04/19 87/06/19
79 طراحی امورهای نوزده گانه توزیع استان
اصفهان سال 88
شركت توزیع برق استان اصفهان 88/01/01 88/12/29
80 طراحی امورهای کاشان و آران و بیدگل
توزیع استان اصفهان سال 88
شركت توزیع برق استان اصفهان 88/01/02 88/12/29
81 خدمات مهندسی تدوین پیش فاز و فاز یک
نرم افزار سیستم جامع
شركت توزیع برق استان اصفهان 88/12/05 89/05/05
82 طراحی و مشاوره چاههای آب كشاورزی
چادگان ، خمینی شهر ، سمیرم ، فلاورجان
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/06/17 89/08/16
83 طراحی و مشاوره چاههای آب كشاورزی
شهرستانهای اردستان ، كاشان ، نایین
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/06/16 89/08/16
84 طراحی امورهای نوزده گانه توزیع برق
استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/01/01 89/12/29
85 طراحی امورهای کاشان و آران و بیدگل
توزیع استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/01/02 89/12/29
86 نظارت بر عملیات بهره برداری محدوده
توزیع برق استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/04/01 90/04/31
87 طراحی شبكه های برق رسانی ، روشنائی و
مخابرات شهرك فن آوری اصفهان
شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان 89/08/23 89/11/23
88 برنامه ریزی امور اجرایی و برون سپاری شركت توزیع نیروی برق 89/06/01 89/12/29
89 طراحی امورهای نوزده گانه توزیع برق
استان اصفهان سال 89
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/01/01 89/12/29
90 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
كاشان و اران و بیدگل سال 89
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/01/02 89/12/29
91 طراحی امورهای نوزده گانه توزیع برق
استان اصفهان سال 90
شركت توزیع برق استان اصفهان 90/01/01 90/12/29
92 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
كاشان و اران و بیدگل سال 90
شركت توزیع برق استان اصفهان 90/01/02 90/12/29
93 طرح فاز دو نرم افزار سیستم جامع بهره
برداری
شركت توزیع برق استان اصفهان 90/04/29 90/10/29
94 نظارت بر اجرای شبكه برق رسانی از
انارك به نخلك
مجتمع معدنی نخلك 90/06/29 90/10/29
95 خدمات مهندسی طراحی شبكه 20 كیلوولت
مجتمع معدنی نخلك
مجتمع معدنی نخلك 90/01/24 90/02/24
96 نظارت برعملیات بهره برداری محدوده
توزیع برق استان اصفهان سال 90
توزیع برق استان اصفهان 90/05/01 91/05/01
97 طراحی امورهای 22 گانه توزیع برق
استان اصفهان
توزیع برق استان اصفهان 91/05/01 91/05/31
98 نظارت بر عملیات بهره برداری محدوده
توزیع برق استان اصفهان
توزیع برق استان اصفهان 91/05/01 92/06/31
99 خدمات طراحی و نظارت شركت توزیع استان
اصفهان – پستهای زمینی
توزیع برق استان اصفهان 92/06/01 93/05/31

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فــوق لیسانـــس بــرق قدرت 2
2 لیسانـــس بــرق قدرت 42
3 لیسانـــس تكنولوژی برق – شبكه های انتقال و
توزیع
11
4 لیسانـــس بــرق الكترونیــك 1
5 لیسانـــس تكنولوژی بــرق قدرت 3
6 لیسانـــس تكنولوژی بــرق مخابرات 1
7 لیسانـــس كــامپیوتــر – نرم افزار 3
8 لیسانـــس تكنولوژی كــامپیوتــر – نرم افزار 2
9 لیسانـــس فناوری اطلاعات 1
10 لیسانـــس عمـران – عمـران 1
11 فــوق
دیپلــم
بــرق قدرت 2
12 فــوق
دیپلــم
بــرق الكترونیــك 1
13 فــوق دیپلــم كــامپیوتــر 1
14 فــوق دیپلــم معمــاری 1
15 فــوق دیپلــم حسابــداری 1
16 دیپلــم ریاضی 1
17 دیپلــم كامپیوتر 3
18 دیپلــم علوم تجربی 1
19 دیپلــم علوم انسانی 1

ردیف مشخصات تــعداد
1 GPS و نرم افزار مربوطه 10
2 DATA LOGGER 3
3 دستگاه آمپرمتر چنگكی 4
4 ثبات پارامترهای شبكه های توزیع 8
5 اندازه گیر سافت لیزری (DISTO) 2
6 فازیاب 2
7 مولتی متر 2
8 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
9 مولتی متر كلمپی 6
10 ارت تستر 2
11 چرخ متر 50
12 دیتا ویدئو پرژكتور 1
13 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
14 دوربین فیلمبرداری CANON 1
15 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
16 متر 200