هدف از اجرای پروژه های طرح جامع ، بهبود كیفیت بهینه سازی شبكه های توزیع برق ( فشار متوسط یا فشار ضعیف ) با توجه به رشد و توسعه بار و انرژی در منطقه مورد مطالعه می باشد . كاهش افت ولتاژ برق ارسالی به مشتركین ، افزایش قابل اطمینان شبكه ، كاهش تعداد قطعیها ، مدت خاموشیها و میزان انرژی فروخته شده ، آزادسازی ظرفیت خطوط و پستها ، متعادل سازی بار فیدر ها (خطوط ) و پستهای برق ، انتخاب و استفاده بهینه از كل تجهیزات و كاهش تلفات بار و انرژی می باشد .

پروژه های بخش

در حال حاضر پروژه ای در حال اجرا نیست.

ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع
1 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت
شهرستانهای خمینی شهر، نجف آباد، فلاورجان و برخوار و میمه
1377
2 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت شهرستان خرم آباد 1380
3 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت شهرستان خرم آباد (الحاقیه قرارداد) 1380
4 طرح جامع چهار شهرستان
كاشان – شهرضا – مباركه – نائین
1380
5 به روز رسانی طرح جامع
شهرستانهای برخوار و میمه – خمنی شهر – نجف آباد – فلاورجان
1380
6 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت
شهرستان آرانب و بیدگل
1380
7 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت
استان مركزی، شهرستانهای خمین، دلیجان ، محلات
1380
8 طرح جامع شهرستانهای فریدن،
فریدونشهر، لنجان ، سمیرم
1381
9 طرح جامع به روز رسانی شبكه
20 كیلوولت شهرستان اصفهان
1381
10 طرح تفضیلی و ساماندهی شبكه
های توزیع برق شهرستان اصفهان
1382
11 طرح جامع شبكه 20 كیلوولت
توزیع شهرستان خرم آباد (طرح تكمیلی)
1383
12 بهینه سازی و توسه و احدث و
كاهش تلفات شبكه های توزیع
1-12 طراحی و نظارت امور خمینی شهر 1376
2-12 طراحی و نظارت امور شرق 1376
3-12 طراحی و نظارت امورهای چهارگانه شركت
توزیع برق شهرستان اصفهان
1377
4-12 طراحی و نظارت امورهای هشتگانه شركت
توزیع برق استان اصفهان
1377
5-12 طراحی و نظارت امورهای هیجده گانه شركت
توزیع برق استان اصفهان
1378
6-12 طراحی و نظارت امورهای چهارگانه توزیع
برق شهرستان اصفهان
1378
7-12 نظارت امورهای شركت توزیع برق استان قم
(برق تهران)
1379
8-12 نظارت امورهای شركت توزیع برق استان قم
(برق تهران) تمدیدی
1379
9-12 طراحی امورهای چهارگانه شركت توزیع برق
شهرتسان اصفهان
1379
10-12 طراحی امورهای هیجده گانه شركت توزیع
برق استان اصفهان
1379
11-12 نظارت تاسیسات و شبكه های برق امورهای
شمال و جنوب شركت توزیع برق شهرستان اصفهان
1379
12-12 طراحی و روشنایی فاز دوم شهر جدید
بهارستان
1379
13-12 نظارت بر طرح اصلاح و بهینه سازی شبكه
های برق شركت توزیع برق لرستان
1379
14-12 نظارت بر طرح توسعه و احداث شبكه های
برق شركت توزیع برق لرستان
1379
15-12 طراحی امورهای هیجده گانه استان اصفهان 1380
16-12 طراحی امورهای چهارگانه شرق – مركز-
شمال- جنوب شهرستان اصفهان
1380
17-12 طراحی و نظارت بر توسعه و احداث و بهینه
سازی شبكه های برق شركت توزیع برق استان قم
1380
18-12 طراحی و نظارت بر توسعه و احداث و بهینه
سازی شبكه های برق شركت توزیع برق استان قم ( الحاقیه )
1380
19-12 طرح اصلاح و بهینه سازی شبكه های برق
توزیع استان لرستان
1380
20-12 طرح توسعه و احداث شبكه های برق توزیع
استان لرستان
1380
21-12 طراحی امورهای شانزده گانه توزیع برق
استان اصفهان
1380
22-12 طراحی امورهای چهارگانه توزیع برق
شهرستان اصفهان
1381
23-12 نظارت بر شبكه های برق توزیع استان قم 1381
24-12 نظارت بر طرح اصلاح و بهینه سازی شبكه
های برق استان لرستان
1381
25-12 نظارت بر طرحهای نیرو رسانی و تست لوازم
اندازه گیری شبكه های برق استان لرستان
1381
26-12 نظارت بر طرح روشنایی معابر و برق
روستایی شبكه های برق استان لرستان
1381
27-12 توسعه و احداث و نیرورسانی و اصلاح و
سماناندهی شبكه های برق توزیع شركت برق منطقه ای آذربایجان
1381
28-12 طرح وتوسعه و احداث و اصلاحب و بهینه
سازی شبكه های برق امور برق بهمن تهران
1381
29-12 طراحی شبكه های توزیع برق امورهای
پنجگانه توزیع شهرستان (امور شرق، مركز، شمال، جنوب غرب، جنوب شرق)
1382
30-12 طراحی و نظارت پست برق اختصاصی 1382
31-12 طراحی و نظارت پست اختصاصی شركت پروفیل
آسیار
1382
32-12 طراحی و نظارت پست اختصاصی 17 جوی قنوات
نجف آباد
1382
33-12 نظارت بر شبكه های برق شركتب توزیع برق
جنوشرق تهران مناطق افسریه – هفت تیر – 17 شهریور – شهرری
1382
34-12 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع نیروی
برق اهواز
1382
35-12 طراحی شبكه های زمینی – بررسی فنی شركت
توزیع برق آبادان مركزی
1382
36-12 ارائه مناسبترین طرح به لحاظ فنی و
اقتصادی جهت زمینی كردن شبكه توزیع برق
1382
37-12 نظارت بر شبكه های برق توزیع نیروی برق
استان یزد
1382
38-12 نظارت بر شبكه های برق توزیع استان
لرستان (حوزه یك) خرم آباد – كوهدشت – پلدختر
1382
39-12 خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر طرحهای
كاهش تلفات انرژی و ساماندهی شبكه های توزیع منطقه نمونه
1382
40-12 نظارت بر برقرسانی چاههای آب كشاورزی
امورهیا هیجده گانه توزیع استان
1382
41-12 نظارت بر پروژه های برقرسانی به شهرك
های صنعتی استان اصفهان
1382
42-12 جدول حق الزحمه نفر ماه نظارت بر شبكه
های برق شركت توزیع نیروی برق اهواز – امیدیه
1382
43-12 حق الحزمه نظارت كارگاهی اجرای عملیات
برق رسانی شبكه 33 كیلوولت به ایستگاه پمپاژ هندیجان
1382
44-12 طراحی امورهای پنجگانه شركت توزیع برق
شهرستان اصفهان
1383
45-12 طراحی امورهای هیجدهگانه توزیع استان 1383
46-12 نظارت امورهای هیجدهگانه توزیع استان
اصفهان
1383
47-12 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع نیروی
برق جنوب شرق تهران
1383
48-12 نظارت بر شبكه های برق شركت توزیع نیروی
برق استان یزذ
1383
49-12 نظارت بر پروژه های توزیع برق شهرستان
آبادان