حجم قراردادهای شرکت در این بخش تاکنون 124.121.583.085 ریال می باشد

بخــش طراحی و نظارت پروژه های فوق توزیع و انتقال خطوط شرکت مهندسین دانشمند که عمدتاً از نیروهای مجرب و با سابقه منتقل شده از شرکت برق منطقه ای اصفهان تشکیل شده است ، در ضمن داشتن سوابق مفید کاری طی دوران خدمات در برق اصفهان ، در زمینه طراحی و نظارت پروژه های 63 ، 230 و 400 کیلوولت ، از بدو تاسیس مسئولیت انجام خدمات مهندسی بخش عمده ای از خطوط فوق توزیع و انتقال حوزه برق منطقه ای اصفهان را بعنوان مشاور و دستگاه نظارت بعهده داشته و اخیراً نیز همکاری خود را با برق منطقه ای یزد در زمینه های مختلف بویژه نصب فیبر نوری بر روی خطوط موجود آغاز نموده است .

پروژه های بخش

رديف عنوان پروژه كارفرم تاريخ شروع تاريخ پايان
1 خدمات مهندسي تامين بانكهاي خازني
(گروه 10)
برق منطقه ای اصفهان 89/02/05 94/02/05
2 طراحي پروژه هاي بهينه سازي خطوط و
ايستگاههاي فوق توزيع و انتقال حوزه معاونت بهره برداري
معاونت بهره برداري 91/11/01 93/12/29
3 نظارت الكتريكي و ساختماني پست 63/20
كيلوولت ورزنه
برق منطقه اي اصفهان 92/03/04 94/01/31
4 نظارت الكتريكي و ساختماني پست 63/20
كيلوولت مينادشت
برق منطقه اي اصفهان 92/03/04 93/08/30
5 خدمات مهندسي خط و پست فوق توزيع
پروژه آبرساني همدان از سد تالوار
آب منطقه اي همدان 92/06/10 94/06/10
6 خدمات مهندسي و مشاوره احداث پست
63/20 كيلوولت دامنه
برق منطقه اي اصفهان 91/05/25 93/11/25
7 خدمات مهندسي تامين دو دستگاه مبدل 1
به 4 – 20 كيلوولت
برق منطقه اي اصفهان 91/08/01 93/12/29
8 خدمات مهندسي و مشاوره خريد 4 دستگاه
پست سيار 63/20 كيلوولت (علويجه ، …)
برق منطقه اي اصفهان 91/08/10 94/02/10
9 خدمات مهندسي طراحي تفصيلي پروژه
تعويض ترانسفورماتور هاي 20/63/230 كيلوولت پست شهرضا
برق منطقه اي اصفهان 92/06/24 93/12/24
10 خدمات مهندسي و مشاوره احداث يك
دستگاه پست سيار 63/20 كيلوولت شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير
فولاد سپيدفراب كوير 91/09/21 93/10/30
11 طراحي پروژه هاي بهينه سازي خطوط و
ايستگاههاي فوق توزيع و انتقال حوزه معاونت بهره برداري
معاونت بهره برداري 91/11/01 93/12/29
12 نظارت بر عمليات الكتريكي پست نجف
آباد يك
معاونت بهره برداري 93/04/04 93/12/04
13 خدمات مهندسي 5 پروژه فوق توزيع برق منطقه اي اصفهان 93/04/18 94/04/18
14 خدمات مهندسي دو دستگاه پست سيار
رضوانشهر و جاده نائين و پست كمپكت سنندگان
برق منطقه اي اصفهان 93/04/19 94/04/18
15 خدمات مهندسي تعويض ترانسفورماتور پست
مورچه خورت
برق منطقه اي اصفهان 93/04/20 94/04/18
16 خدمات مهندسي و تعويض ترانسفورماتور
پست 63/20 كيلوولت كاشان 3
برق منطقه اي اصفهان 93/04/21 94/04/18
17 نظارت بر عمليات الكتريكي پست پادنا معاونت بهره برداري 93/04/23 93/12/23
18 نظارت بر عمليات الكتريكي بهينه سازي
پست غرب
معاونت بهره برداري 93/04/23 93/10/23
19 خدمات مهندسي توسعه يك بي 230كيلوولت
در پست اردكان
برق منطقه اي يزد 93/05/12 95/05/12
20 تكميل خدمات مهندسي احداث پست 63/20
كيلوولت مورچه خورت 2 و پست مهاباد
برق منطقه اي اصفهان 93/05/22 / /
21 تكميل خدمات مهندسي احداث پست 63/20
كيلوولت مجلسي
برق منطقه اي اصفهان 93/05/24 / /
22 نظارت كارگاهي پروژه تعويض
ترانسفورماتور قدرت پست 63/20 كيلوولت كاشان 3
برق منطقه اي اصفهان 93/06/19 94/02/18
23 خدمات مهندسي فراخوان سه پست اسلام
آباد ، كهندژ ، دامنه و بانكهاي خازني در 18 پست …
برق منطقه اي اصفهان 93/07/06 93/10/05
24 تكميل خدمات مهندسي احداث پست 63/20
كيلوولت سگزي
برق منطقه اي اصفهان 93/08/14 95/08/13

رديف عنوان پروژه كارفرما تاريخ شروع تاريخ پايان
1 طرح احداث پست 230 كيلوولت دهكده
المپيك
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/02/01 75/12/01
2 طراحي نصب راكتور 400كيلوولت تيران –
شهركرد
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/03/15 75/08/15
3 طراحي احداث پست 230/63كيلوولت
فولادشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/03/30 76/01/30
4 طراحي احداث پست 230/63كيلوولت
فولادشهر(متمم قرارداد)
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/03/30 76/01/30
5 طراحي احداث پست 63/20كيلوولت
ساماندهي اميركبير
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/03/30 76/01/30
6 طراحي احداث پست 230/63كيلوولت شهرضا شركت برق منطقه اي اصفهان 75/07/01 76/01/01
7 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت مشتاق
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/07/01 75/11/01
8 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي
پست63/20كيلوولت كاشان (3)
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/09/15 76/01/15
9 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت فرادنبه از 15به 22/5مگاولت آمپر
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/09/15 76/01/15
10 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت آلوني
شركت برق منطقه اي اصفهان 75/10/01 76/01/01
11 فنس كشي پست 230/63كيلوولت شهرضا شركت برق منطقه اي اصفهان 75/10/30 76/02/30
12 طراحي و نظارت تكميل سوئيچ يارد
230/63كيلوولت پست بهرنگ
شركت برق منطقه اي اصفهان 76/03/31 76/06/31
13 پست وخط 63/6.3كيلوولت صنايع شيميايي
ايران LAB
LAB شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي
ايران
76/06/19 77/08/19
14 تخريب و احداث ديواركشي پست 63/20
پروفيل سپاهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 76/08/01 77/05/01
15 طراحي احداث نيروگاه خوروبيابانك
(جندق – چوپانان )
شركت برق منطقه اي اصفهان 76/11/10 76/12/10
16 تست و راه اندازي پست 230/63كيلوولت
شهرضا
شركت برق منطقه اي اصفهان 76/12/25 77/02/15
17 نظارت بر احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت هسنيجه
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/03/15 77/08/30
18 طراحي احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت نشاط اصفهاني
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/03/31 77/12/29
19 طراحي احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت سامان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/03/31 77/12/29
20 طراحي احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت هسنيجه
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/03/31 77/12/29
21 طر ح احداث يكدستگاه پست 63/20كيلوولت
پروفيل سپاهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/03/31 77/12/29
22 طرح احداث يكدستگاه پست 63/20كيلوولت
قمصركاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/03/31 77/12/29
23 طراحي احداث پست 63كيلوولت ورزنه ونصب
دوبي در پست 63كيلوولت كوهپايه
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/07/01 78/05/01
24 طراحي تعويض ترانس و نصب دوبي در پست
63/20كيلوولت مورچه خورت
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/08/01 77/12/29
25 طراحي تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت نقش جهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/08/01 77/12/29
26 نظارت كارگاهي پروژه طرح توسعه پستهاي
230و400كيلوولت پست شمال اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/09/01 78/11/01
27 طرح توسعه پستهاي 230و400كيلوولت شمال
اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/10/01 78/12/01
28 نظارت تعويض ترانس و نصب دوبي در پست
63/20كيلوولت مورچه خورت
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/10/15 78/01/30
29 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت نقش جهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 77/11/18 78/02/18
30 تست ايستگاه 63/20كيلوولت هسنيجه شركت توسعه و نوسازي هدايت 78/02/01 78/05/01
31 نظارت بر احداث يكدستگاه پست
63/6.3كيلوولت جديدالاحداث سيمان اصفهان
شركت سهامي خاص سيمان اصفهان 78/02/12 78/08/12
32 نظارت بر احداث پست 63كيلوولت ورزنه و
نصب دوبي در پست 63كيلوولت كوهپايه
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/03/01 78/07/15
33 خدمات مهندسي و مشاوره اي وطراحي و
نظارت بر احداث يكدستگاه پست 230/63/20كيلوولت اردستان
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/04/01 79/03/31
34 طراحي و نظارت برعمليات تست وراه
اندازي درايستگاه 400كيلوولت شهيدمحمد منتظري (فاز اول )
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/04/25 78/06/25
35 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت داران
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/06/01 78/08/15
36 عمليات تست وراه اندازي دوبي هاي
6و8پست 400كيلوولت شمال اصفهان (فازدوم )
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/06/06 78/07/30
37 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت شاهين شهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/06/15 78/09/15
38 نظارت بر احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت پروفيل سپاهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/06/15 78/11/30
39 نظارت بر احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت نشاط اصفهاني
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/07/01 78/12/01
40 طراحي احداث پست 63/20كيلوولت ناغان شركت برق منطقه اي اصفهان 78/07/01 80/07/08
41 نظارت بر احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت قمصركاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/07/15 78/12/30
42 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت بادرود
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/08/01 78/10/30
43 نظارت بر احداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت سامان
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/08/30 78/12/30
44 طراحي احداث دوبي 63كيلوولت در پست
63/6.3كيلوولت LAB
LAB شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي
ايران
78/09/01 79/04/31
45 طرح تعويض ترانسفورماتور هاي پست
63/20كيلوولت داران
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/09/01 78/11/30
46 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت شاهين شهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/09/15 78/11/30
47 عمليات تست و راه اندازي قطر شماره
5در پست 400شمال اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/10/13 78/12/13
48 طراحي اينترفيس 8ايستگاه فوق توزيع
برق اصفهان (مشتاق ,فرودگاه نظامي ,هزارجريب ,كوهپايه ,جنوب ,كاوه
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/10/29 79/04/29
49 طرح جداسازي ترانس هاي پست
230/63آبشار
معاونت انتقال نيرو 78/11/01 79/01/21
50 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت بادرود
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/11/01 78/12/29
51 نظارت بر احداث پست 63/20 كيلوولت
ناغان
شركت برق منطقه اي اصفهان 78/12/01 79/06/01
52 نظارت كارگاهي پروژه طرح احداث
يكدستگاه 230/63/20كيلوولت اردستان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/01/15 80/04/15
53 نظارت بر طرح جداسازي ترانس هاي پست63
/230آبشار
معاونت انتقال نيرو 79/02/14 79/09/31
54 طرح توسعه دو فيدر 20كيلوولت در پست
63/20كيلوولت شهيد اشرفي اصفهاني
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/02/25 79/05/25
55 طرح توسعه پست 400/63كيلوولت گلپايگان شركت برق منطقه اي اصفهان 79/02/27 82/02/30
56 طرح احداث يكدستگاه پست
230/63/20كيلوولت نائين
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/02/27 81/03/01
57 طرح توسعه پست 400كيلوولت تيران شركت برق منطقه اي اصفهان 79/03/01 80/10/30
58 طراحي بر نصب دوبي 63كيلوولت در پست
راوند كاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/06/01 79/09/01
59 طرح احداث يكدستگاه پست 63/20كيلوولت
بهارستان و دوبي 63در پست 230آبشار
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/06/01 79/11/01
60 طرح تجهيز دوبي 63كيلوولت در پست زيار شركت برق منطقه اي اصفهان 79/06/01 80/12/29
61 طرح تعويض ترانس و نصب دوبي درپست
63/20كيلوولت فرودگاه نظامي
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/06/01 79/09/01
62 نظارت طرح توسعه پستهاي
230و400كيلوولت پست شمال اصفهان (نظارت اضافي )
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/06/01 80/02/30
63 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت فرح آباد
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/06/15 79/10/11
64 طرح توسعه دوبي 63در پست 63/20كيلوولت
بوئين
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/07/01 79/10/30
65 طرح توسعه دوبي 63در پست
400/63كيلوولت گلپايگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/07/01 80/09/20
66 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت فرح آباد
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/07/01 79/09/30
67 نظارت بر طرح توسعه پست 400كيلوولت
تيران
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/07/01 80/10/30
68 نظارت بر طرح توسعه دو بي 63در پست
63/20كيلوولت بوئين
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/08/10 80/07/01
69 نظارت بر طرح توسعه دوبي 63در پست
400/63كيلوولت گلپايگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/08/10 80/03/31
70 طرح توسعه ترانسفورماتورهاي 400/230در
پست 400شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/09/01 81/10/30
71 بهينه سازي و طرح توسعه پست
230/63كيلوولت بهرنگ
معاونت بهره برداري 79/09/01 82/06/31
72 كارهاي اضافي مربوط به طرح توسعه
پستهاي 230و400كيلوولت شمال اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/09/01 79/11/01
73 تطبيق طرح احداث پست 230/63 كيلووات
اردستان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/09/15 81/04/15
74 نظارت بر نصب دوبي 63كيلوولت در پست
راوند كاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/10/19 80/04/15
75 نظارت بر طرح توسعه ترانسفورماتورهاي
400/230در پست 400شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/11/01 80/07/01
76 نظارت براحداث يكدستگاه پست
63/20كيلوولت بهارستان و دوبي 63در پست 230آبشار
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/11/01 81/02/01
77 نظارت كارگاهي احداث ساختمان يكدستگاه
پست 230/63/20كيلوولت نائين
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/11/20 81/12/29
78 نظارت بر طرح توسعه پست 400/63كيلوولت
گلپايگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 79/12/15 80/06/15
79 طرح توسعه پست 400/63كيلوولت گلپايگان
(الحاقيه قرارداد )
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/02/27 81/07/31
80 طرح احداث 6پست 63/20كيلوولت
(فلاورجان – گلديس – بروجن – خوانسار- لردگان-محموداباد)
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/04/15 83/06/15
81 طرح احداث پست 63/20كيلوولت شرق
بزرگمهر (پست فجر)
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/05/01 82/06/15
82 طرح احداث پست 63/20كيلوولت در پست
230آبشارو نصب دوبي 63كيلوولت انرژي
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/05/20 82/10/30
83 طرح احداث پست 63/20كيلوولت در پست
230كيلوولت نقش جهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/05/20 82/03/31
84 طرح احداث پست 63/20كيلوولت درپست
230كيلوولت شهرضا
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/05/20 83/06/31
85 طرح احداث پست 230/63/20كيلوولت غرب
اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/07/01 85/06/30
86 طرح احداث يك بي خط و يك بي ترانس در
پست 63/20كيلوولت ساروق
شركت برق منطقه اي باختر 80/08/01 81/04/30
87 نظارت احداث دوبي 63 كيلوولت در پست
63/603كيلوولت lab
LAB شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي
ايران
80/08/01 80/12/29
88 نظارت بر تجهيز دوبي 63كيلوولت در پست
زيار
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/08/30 81/01/30
89 نظارت بر طرح احداث ساختمان پست
63/20كيلوولت شرق بزرگمهر(فجر)
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/10/08 81/03/08
90 نظارت طرح توسعه ترانسفورماتورهاي
كوپلاژ و عمليات ساختماني و خط ارتباطي پست 400شهيد محمد منمتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/10/15 82/02/30
91 نظارت بر طرح احداث پست 63/20كيلوولت
در پست 230كيلوولت نقش جهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/11/23 81/12/15
92 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت آلوني
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/12/15 81/01/31
93 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت آلوني
شركت برق منطقه اي اصفهان 80/12/25 81/03/25
94 نظارت بر تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت سميرم
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/01/21 81/03/05
95 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت سميرم
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/01/25 81/04/25
96 نظارت بر طرح توسعه پست 400كيلوولت
گلپايگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/02/01 81/08/01
97 نظارت بر احداث پست 63/20كيلوولت در
پست 230كيلوولت آبشار
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/02/07 82/02/07
98 نظارت بر طرح عمليات بهينه سازي و
توسعه پست 230كيلوولت بهرنگ
معاونت بهره برداري 81/07/01 82/04/01
99 نظارت بر طرح احداث پست 63/20كيلوولت
شرق بزرگمهر(پست فجر)
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/08/14 81/12/14
100 نظارت بر احداث پست 63/20كيلوولت در
پست 230كيلوولت شهرضا
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/08/19 82/01/19
101 نظارت بر احداث پست 63/20كيلوولت در
پست 230كيلوولت نقش جهان(تمديدي )
شركت برق منطقه اي اصفهان 81/12/16 82/02/31
102 نظارت بر احداث پست 63/20كيلوولت در
پست 230كيلوولت آبشار
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/02/07 82/10/30
103 نظارت بر طرح احداث دوبي 63كيلوولت در
پست 400كيلوولت گلپايگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/02/17 82/07/17
104 نظارت بر طرح احداث دوبي 63كيلوولت در
پست 230كيلوولت راوندكاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/03/06 82/08/06
105 طرح احداث دوبي 63كيلوولت در پست
400گلپايگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/03/17 82/10/17
106 طرح احداث دوبي 63كيلوولت در پست
230راوندكاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/03/17 82/10/17
107 نظارت بر عمليات ساختماني پست
63/20كيلوولت بروجن
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/04/10 83/01/10
108 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20كيلوولت خوانسار
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/04/18 83/01/18
109 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20كيلوولت فلاورجان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/04/24 83/01/24
110 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
230/63/20كيلوولت غرب اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/05/28 83/02/28
111 نظارت بر كارهاي ساختماني سوئيچ يارد
و نصب تجهيزات پست 230/63نايين
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/06/11 83/03/11
112 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20كيلوولت لردگان
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/06/17 83/03/17
113 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت جاده نايين
شركت برق منطقه اي اصفهان 82/08/01 83/05/30
114 طرح احداث 5 پست 63/20كيلوولت (خور ،
باقوشخانه ، كنجدجان ، فريدونشهر، آران )
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/01/15 85/12/29
115 طرح توسعه پست 63/20 كيلوولت شهرك
صنعتي يزد
شركت برق منطقه اي يزد 83/02/20 85/05/30
116 طرح توسعه پست 63/20 كيلوولت شهرك
صنعتي يزد
شركت برق منطقه اي يزد 83/02/20 83/04/05
117 خدمات مهندسي يكدستگاه پست 63/20
كيلوولت شهرك صنعتي ميبد2
شركت برق منطقه اي يزد 83/02/20 84/05/20
118 طرح احداث يكدستگاه پست 63/20 كيلوولت
مدرس
شركت برق منطقه اي يزد 83/05/10 84/12/10
119 طراحي ورود و خروج كابل 63 كيلوولت
پست منتظر قائم در پست دانشگاه يزد
شركت برق منطقه اي يزد 83/05/10 84/05/10
120 طرح توسعه يك بي ترانسفورماتور 63/20
كيلوولت پست جهان آباد ميبد
شركت برق منطقه اي يزد 83/05/10 85/05/30
121 نظارت بر عمليات تست و راه اندازي طرح
توسعه پست 400كيلوولت شهيد محمد منتظري (تمديدي 2)
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/06/20 84/03/05
122 طرح تعويض ترانسفورماتورهاي پست
63/20كيلوولت بادرود
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/06/20 83/12/20
123 نظارت بر نصب تجهيزات پست
63/20كيلوولت بروجن
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/07/01 83/12/01
124 نظارت بر ساختمان و تعويض
ترانسفورماتورهاي پست 63/20كيلوولت جاده نايين
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/07/01 84/01/01
125 نظارت برنصب تجهيزات پست 63/20كيلوولت
فلاورجان
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/07/01 83/12/01
126 نظارت بر تكميل دوبي 63كيلوولت در پست
230/63كيلوولت راوندكاشان (دوبي رينگ قمصر)
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/07/15 83/09/15
127 طرح توسعه يك بي ترانسفورماتور 63/20
كيلوولت پست اردكان
شركت برق منطقه اي يزد 83/07/29 85/05/30
128 نظارت بر احداث 7پست پستهاي 63كيلوولت
(لردگان خوانسار گلديس محمودآباد)و پستهاي 230كيلوولت (غرب راون
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/08/06 84/03/06
129 طرح توسعه ترانسفورماتورهاي پست 63/20
كيلوولت مهريز
شركت برق منطقه اي يزد 83/09/16 85/01/16
130 طرح توسعه ظرفيت پست 63/20 كيلوولت
طبس
شركت برق منطقه اي يزد 83/09/16 84/12/16
131 طرح احداث دوبي خط 63كيلوولت در پست
63/20كيلوولت آلوني
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/10/09 84/03/09
132 ازمايش و تنظيم رله هاي حفاظتي
ايستگاههاي تقويت فشار گاز منطقه 2 اصفهان
شركت ملي گاز ايران 83/11/04 83/12/04
133 نظارت بر انجام عمليات تعويض
ترانسفورماتورهاي پست بادرود
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/11/15 84/03/15
134 نظارت بر ساختمان و نصب تجهيزات پست
230/63كيلوولت نايين (تمديدي )
شركت برق منطقه اي اصفهان 83/11/15 84/08/30
135 طرح احداث خط 63كيلوولت و پست
63/6.3كيلوولت سيمان ساروج اصفهان
شركت سيمان ساروج 83/12/01 85/02/01
136 نظارت بر اجراي طرح عمليات ساختماني
پست 63/20كيلوولت بروجن (تمديدي
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/01/01 84/06/12
137 نظارت بر طرح احداث ساختمان پست
63/20كيلوولت خور
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/01/01 84/10/12
138 نظارت بر طرح احداث ساختمان پست
63/20كيلوولت آران و بيدگل
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/01/01 84/07/12
139 طرح تكميل دوبي خط 63كيلوولت رينگ
قمصر كاشان در پست راوند كاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/04/10 84/06/10
140 نظارت بر طرح احداث دوبي خط 63
كيلوولت در پست 63/20 كيلوولت آلوني
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/05/01 84/09/01
141 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20 كيلوولت جهان آباد ميبد
شركت برق منطقه اي يزد 84/05/08 84/09/08
142 نظارت بر عمليات اجرايي تست و راه
اندازي توسعه پست 63/20 كيلوولت ابركوه يزد
شركت برق منطقه اي يزد 84/06/01 84/10/01
143 طراحي توسعه بي خط و بي ترانسفورماتور
63/20 كيلوولت پست ابركوه يزد
شركت برق منطقه اي يزد 84/06/20 85/04/20
144 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20 كيلوولت فريدونشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/07/03 85/03/03
145 نظارت بر عمليات بازسازي ساختمان مالي
و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/08/15 85/06/31
146 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20 كيلوولت شهرك صنعتي يزد
شركت برق منطقه اي يزد 84/08/15 84/09/30
147 نظارت بر توسعه 12 بي 63 كيلوولت
وتوسعه پست شهيد محمد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/08/28 86/05/30
148 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
63/20 كيلوولت اردكان
شركت برق منطقه اي يزد 84/09/01 84/12/30
149 نظارت بر توسعه ترانسفورماتور سوم پست
230/63 كيلوولت راوندكاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/09/15 85/04/30
150 طرح توسعه ترانسفور ماتور سوم پست
230/63 كيلوولت راوند كاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/09/20 85/03/20
151 نظارت بر اجراي عمليات ساختماني پست
230كيلوولت غرب اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/09/20 86/02/30
152 خدمات مهندسي طرح احداث پست و خط 63
كيلوولت اردستان
شركت صفا نيكو 84/10/01 85/03/31
153 نظارت بر طرح احداث پست 63/6.3
كيلوولت سيمان ساروج
شركت سيمان ساروج 84/10/01 85/10/01
154 نظارت بر اجراي عمليات نصب و تست و
راه اندازي توسعه پست 63/20 كيلوولت اردكان
شركت برق منطقه اي يزد 84/11/01 85/04/01
155 طرح احداث 12بي خط 63كيلوولت در
پستهاي نشاط ، اردستان ، نقش جهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/11/05 86/07/05
156 نظارت بر رفع نواقص دوره تست و راه
اندازي پست 63/20 كيلوولت جهان آباد ميبد
شركت برق منطقه اي يزد 84/12/01 85/04/01
157 نظارت بر عمليات اجرايي ساختماني و
نصب و تست و راه اندازي توسعه پست 63/20 كيلوولت طبس
شركت برق منطقه اي يزد 84/12/01 85/04/01
158 نظارت بر عمليات ساختماني پست 63/20
كيلوولت مهريز يزد
شركت برق منطقه اي يزد 84/12/15 85/04/15
159 نظارت بر عمليات ساختماني ، نصب و تست
و راه اندازي توسعه پست 63/20 كيلوولت دانشگاه يزد
شركت برق منطقه اي يزد 84/12/15 85/02/15
160 نظارت بر اجراي عمليات نصب و تست و
راه اندازي توسعه پست 63/20 كيلوولت شهرك صنعتي يزد
شركت برق منطقه اي يزد 84/12/15 85/04/15
161 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي پست
230 كيلوولت غرب
شركت برق منطقه اي اصفهان 84/12/27 85/10/27
162 نظارت بر اجراي عمليات نصب ، تست و
راه اندازي توسعه پست 63/20 كيلوولت مهريز يزد
شركت برق منطقه اي يزد 85/02/15 85/07/15
163 نظارت الكتريكي پستهاي 63/20 كيلوولت
خور – اران و بيدگل – فريدونشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/06/08 85/11/08
164 نظارت بر عمليات ساختماني پستهاي
63/20 خور – اران و بيدگل – فريدونشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/08/15 86/01/15
165 طراحي تعويض ترانس پستهاي 63/20
كيلوولت فارسان ، زرين شهر ، ميمه ، هسنيچه
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/08/24 86/12/24
166 نظارت بر عمليات اجرايي توسعه 2 فيدر
63 كيلوولت در پست 230/63 كيلوولت لوتك سيستان و بلوچستان
شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان 85/09/06 86/06/06
167 خدمات مهندسي و نظارت بر احداث پست
نيروگاه گازي كاشان
شركت تعميرات نيروي برق اصفهان 85/10/10 86/02/10
168 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي پست
230 كيلوولت غرب اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/10/27 86/02/27
169 نظارت بر عمليات اجرايي تعويض
ترانسفورماتورهاي پستهاي فارسان وزرين شهروميمه و دولت اباد
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/12/06 86/04/06
170 نظارت بر عمليات اجرايي تعويض
ترانسفورماتورهاي پستهاي بويين و گلپايگان و هسنيچه و تيران
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/12/06 86/04/06
171 خدمات مهندسي طرح احداث يك قطر كامل
63 كيلوولت 1/5 كليدي نيروگاه گازي زاهدان
شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان 85/12/28 86/12/28
172 نظارت بر عمليات ساختماني پستهاي
63/20 كيلوولت خور ، آران و بيدگل و فريدونشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/01/15 86/09/15
173 طرح ونظارت بر عمليات اجرايي نصب ،
تست و راه اندازي بانك خازني ورزنه و اصلاح بانكهاي خازني هفت پست
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/02/09 86/05/24
174 نظارت بر عمليات نصب بي جديد در پست
230 كيلوولت بهرنگ كاشان
معاونت بهره برداري 86/02/25 86/05/25
175 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي و
ساختماني پست 230/63 كيلوولت غرب اصفهان
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/02/27 86/08/27
176 مطالعات هارمونيكي و رزونانسي نصب
خازن 63 كيلوولت در پست 230/63 كيلوولت راوندكاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/04/31 86/10/30
177 نظارت 12 بي 63 كيلوولت و ترانس 230
كيلوولت شهيد منتظري
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/06/01 86/09/15
178 نظارت بر عمليات الكتريكي و بانكهاي
خازني پستهاي خور- اران – فريدونشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/09/17 86/12/29
179 خدمات مهندسي پست سيار چلگرد و سيستم
زه كشي پست سميرم
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/10/02 86/12/02
180 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي پست
63/20 كيلوولت كنجد جان
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/12/01 86/12/29
181 خدمات مهندسي مشاور براي تاسيسات برق شركت برق منطقه اي يزد 82/11/20 87/11/20
182 طرح و نظارت بر احداث 120 دستگاه فيدر شركت برق منطقه اي اصفهان 85/02/31 87/02/31
183 خدمات مهندسي ونظارت برتقويت وتوسعه
پستهاي شهيدرجايي _حافظ _ پيروزي _نظام اباد _ واوان_ورامين
شركت برق منطقه اي تهران 85/07/04 87/04/01
184 طراحي خريد تابلوهاي حفاظت و كنترل 11
دستگاه پست 63/20 كيلوولت
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/08/24 87/08/24
185 طراحي تعويض ترانس پستهاي 63/20
كيلوولت تيران ، بويين ، گلپايگان ، دولت اباد
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/08/24 87/08/24
186 خدمات مهندسي و مشاوره پروژه هاي
استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
شركت برق منطقه اي اصفهان 85/09/22 88/09/22
187 نظارت بر احداث بانكهاي خازني 63
كيلوولت در پست راوند كاشان
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/06/12 87/01/12
188 طرح و نظارت جايگزيني ترانس 230/63
كيلوولت در پست اردكان
شركت برق منطقه اي يزد 86/06/21 87/11/21
189 نظارت 16 بي 63 كيلوولت در پستهاي
اردستان ،نقش جهان ،نشاط اصفهاني
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/06/31 87/04/31
190 طرح احداث پست سيار 132/20 كيلوولت
بهاباد و توسعه بي خط 132 كوشك – بهاباد
شركت برق منطقه اي يزد 86/07/28 88/01/28
191 نظارت بر احداث پست 63/20 كيلوولت
كمال اباد
شركت برق منطقه اي تهران 86/08/19 87/11/19
192 نظارت بر باقيمانده عمليات الكتريكي
پست 230/63 كيلوولت غرب
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/08/28 87/02/28
193 نظارت بر تكميل عمليات الكتريكي و
بانكهاي خازني پستهاي خور- اران و بيدگل – فريدونشهر
شركت برق منطقه اي اصفهان 86/09/15 87/03/15
194 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي پست
63/20 كيلوولت كنجد جان
شركت برق منطقه اي اصفهان 87/01/26 87/06/26
195 نظارت بر باقيمانده عمليات الكتريكي
پست 63/ 230 كيلوولت غرب
شركت برق منطقه اي اصفهان 87/02/28 87/04/28
196 خدمات مهندسي و مشاوره خريد كوبيكلهاي
20 كيلوولت صنايع دفاع
معاونت بهره برداري 87/06/06 88/06/06
197 خدمات مهندسي و نظارت بر احداث پست
63/20 كيلوولت پست تهران پارس
شركت برق منطقه اي تهران 87/07/01 87/12/29
198 طراحی و نظارت رفع نواقص پست 230
کیلوولت غرب اصفهان
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/0728 / /
199 نظارت بر تکمیل دوبی 63 کیلوولت در
پست 230/63 کیلوولت شهید احمد کاظمی
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/05/01 88/07/31
200 نظارت کارگاهی تعویض ترانسفورماتور
پست 63/20 کیلوولت سروش
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/06/01 89/01/30
201 نظارت کارگاهی تعویض ترانسفورماتور
پست 63/20 کیلوولت جاده قمصر
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/06/01 89/01/31
202 نظارت کارگاهی تعویض ترانسفورماتور
پست 63/20 کیلوولت سیمان اصفهان
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/07/01 89/02/31
203 نظارت کارگاهی تعویض ترانسفورماتور
پست 63/20 کیلوولت سد زاینده رود
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/07/15 89/03/15
204 نظارت کارگاهی تعویض ترانسفورماتور
پست 63/20 کیلوولت جنوب
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/08/01 89/04/01
205 نظارت کارگاهی تعویض ترانسفورماتور
پست 63/20 کیلوولت شجاع آباد
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/08/01 89/04/01
206 نظارت کارگاهی تعویض فیدرخانه پست
63/20 کیلوولت مورچه خورت
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/10/01 89/03/31
207 نظارت کارگاهی عملیات الکتریکی
استقرار پست 63/20 کیلوولت سیار در اترک
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/11/30 89/01/30
208 نظارت کارگاهی عملیات استقرار پست
63/20 کیلوولت سیار در جلال آباد
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/11/30 89/01/30
209 نظارت بر کانال کابل 63 کیلوولت در
پست 63/20 کیلوولت لاله
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/03/01 88/05/01
210 حق الزحمه تعدیل نظارت کارگاهی تعویض
فیدر خانه پست 63/20 کیلوولت هزار جریب
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/06/04 88/12/04
211 نظارت کارگاهی عملیات توسعه دوبی خط
در پست 63/20 کیلوولت هسنیچه
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/06/24 89/09/24
212 نظارت عملیات کارگاهی تعویض فیدر خانه
پست 63/20 کیلوولت نایین
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/06/28 88/11/28
213 نظارت کارگاهی تعویض فیدرخانه پست
63/20 کیلوولت فرح آباد
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/07/11 89/05/12
214 نظارت کارگاهی عملیات استقرار پست
63/20 کیلوولت سیار در مورچه خورت
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/07/18 88/09/18
215 نظارت بر عملیات اجرایی پست 63/20
کیلوولت شهید فهمیده
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/08/01 89/02/31
216 نظارت کارگاهی عملیات الکتریکی توسعه
دوبی خط در پست 63/20 کیلوولت بروجن
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/08/20 88/12/20
217 نظارت بر عملیات الکتریکی دوبی 63
کیلوولت پست 63/20 کیلوولت نجف آباد 2
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/08/30 88/12/29
218 نظارت کارگاهی تعویض فیدر خانه پست
63/20 کیلوولت دانشگاه صنعتی
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/09/15 89/03/15
219 نظارت بر اجرای عملیات الکتریکی پست
63/20 کیلوولت نقش جهان
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/10/01 88/11/01
220 نظارت کارگاهی تعویض فیدر خانه پست
63/20 کیلوولت آلونی
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/11/01 89/04/31
221 خدمات مهندسی و مشاوره احداث یک قطر
230 در پست نیروگاه بیستون
شرکت پلیمر کرمانشاه 88/04/14 89/04/14
222 خدمات مهندسی توسعه ترانس چهارم
230/63 کیلوولت آبشار
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/05/10 89/11/10
223 خدمات مهندسی و طراحی اوراسپین پست
63/20 کیوولت فرادنبه
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/05/03 89/01/03
224 طراحی تغییر مکان و اتاق کنترل پست
63/20 کیلوولت فرح آباد
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/07/12 88/12/29
225 خدمات مهندسی تکمیل طرح و توسعه ترانس
چهارم پست 230 آبشار
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/11/19 89/11/19
226 خدمات مهندسی تعویض ترانسفوماتور پست
بهرنگ کاشان
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/09/30 90/01/30
227 طرح احداث دو قطر 230 و دو قطر 1/5
کلیدی نیروگاه بیستون و مجتمع پلیمر کرمانشاه
شرکت پلیمر کرمانشاه 88/08/14 89/08/14
228 خدمات مهندسی طراحی و نظارت و بهینه
سازی خطوط و ایستگاههای تحت حوزه
معاونت بهره برداری 88/08/19 89/08/19
229 تامین دو مجموعه فیدرخانه در پستهای
شهید اشرفی , مهیار , گلپایگان و شهرکرد
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/10/17
230 تامین تابلوهای حفاظت و کنترل مربوط
به پستهای 400/230 کیلوولت نجف آباد
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/10/17
231 خدمات مهندسی تامین کلیدهای 230 و 63
کیلوولت پستهای آبشار و اسلام آباد
معاونت بهره برداری 88/12/17 89/10/17
232 خدمات مهندسی اضافه نمودن ترانس چهارم
230/63 کیلوولت پست شهید منتظری
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/11/29 89/11/29
233 طرح توسعه فيدرخانه پستهاي تيران ،
دولت آباد ، جاده شيراز، جنوب ، شجاع آباد
شرکت برق منطقه ای اصفهان 89/03/01 89/08/30
234 طراحی یکدستگاه پست 63/30 کیلوولت
سامیار کاشان
شرکت تولید خودرو سامیار 88/12/10 89/12/01
235 نظارت كارگاهي پروژه توسعه پست 230
كيلوولت شهرضا
شرکت برق منطقه ای اصفهان 89/02/01 89/12/01
236 طرح احداث يك دستگاه پست 20/63
كيلوولت ساميار كاشان
شركت توليد خودرو سايپا كاشان 89/03/11 90/03/11
237 نظارت بر عمليات بهره برداري و
تعميرات خطوط و پستها و ديسپاچينگ
معاونت بهره برداری 89/03/17 90/03/17
238 نظارت عاليه بر پروژه هاي معاونت بهره
برداري شركت برق اصفهان
معاونت بهره برداری 89/01/01 89/12/29
239 نظارت بر عمليات الكتريكي نيروگاه
بيستون كرمانشاه
شركت پليمر كرمانشاه 89/04/23 89/12/23
240 خدمات مهندسي تكميل طرح و توسعه ترانس
چهارم پست 230 آبشار
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/11/29 89/12/19
241 خدمات مهندسي تعويض ترانسفورماتور پست
بهرنگ كاشان
شرکت برق منطقه ای اصفهان 88/09/30 90/01/30
242 طراحي و نظارت و بهينه سازي خطوط و
ايستگاههاي تحت حوزه معاونت بهره برداري
معاونت بهره برداری 89/08/13 90/12/29
243 نظارت كارگاهي احداث پست 132 كيلوولت
بهاباد – كوشك
شرکت برق منطقه ای يزد 89/05/18 90/08/18
244 نظارت کارگاهي عمليات الکتريکي توسعه
پست 63/230 کيلوولت اسلام آباد
شركت برق منطقه اي اصفهان 89/08/29 90/08/29
245 خدمات مهندسي تعويض فيدر خانه پستهاي
سميرم . فجر . سامان
برق منطقه اي اصفهان 90/01/01 90/12/29
246 نظارت الكتريكي بر پروژه هاي توسعه و
اصلاح فيدرخانه هاي 20 كيلوولت
معاونت بهره برداري 90/05/18 91/01/18
247 ادامه نظارت بر تعويض فيدرخانه پست
20/63 كيلوولت دانشگاه صنعتي
برق منطقه اي اصفهان 89/08/16 90/02/31
248 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي و
ساختماني پست 20/63 كيلوولت شهرك فولاد
برق منطقه اي اصفهان 90/02/11 90/12/11
249 خدمات مهندسي تعويض ترانس پست 63/230
كيلوولت نايين
برق منطقه اي اصفهان 90/02/18 90/08/18
250 نظارت الكتريكي وساختماني تعويض
ترانسفورماتور پست 63/230 كيلوولت نايين
برق منطقه اي اصفهان 90/02/21 90/09/21
251 ادامه نظارت بر عمليات الكتريكي توسعه
پست 230 كيلوولت شهرضا
برق منطقه اي اصفهان 90/03/01 90/10/30
252 نظارت بر بهينه سازي CT ها و حفاظت
باسبار پروتكشن 63 كيلوولت پست 400 كيلوولت شهيد محمد منتظري
معاونت بهره برداري 90/07/12 90/09/12
253 نظارت بر عمليات ساختماني و الكتريكي
پست 63/20 كيلوولت صائب
برق منطقه اي اصفهان 90/12/01 90/12/29
254 توسعه و اصلاح فيدرخانه هاي 20كيلوولت
در 8 پست 63/20 كيلوولت
معاونت بهره برداري 89/11/19 90/05/19
255 خدمات مهندسي تأمين تابلوهاي كنترل و
حفاظت پست سدزاينده رود و CTهاي باسبار پروتكشن پست 63 اسلام آباد
معاونت بهره برداري 89/11/20 90/07/19
256 حق الزحمه تعديل نظارت الكتريكي احداث
پست فيوزي 63/20 كيلوولت دهاقان
برق منطقه اي اصفهان 89/12/01 90/02/31
257 حق الزحمه تعديل ادامه نظارت بر
عمليات الكتريكي پست مباركه
برق منطقه اي اصفهان 90/01/01 90/04/31
258 ادامه نظارت بر عمليات ساختماني و
الكتريكي پست جانبازان
برق منطقه اي اصفهان 90/01/01 90/02/31
259 نظارت الكتريكي بي خط در پست 63/20
كيلوولت سروش
برق منطقه اي اصفهان 90/02/15 90/06/15
260 ادامه نظارت بر عمليات الكتريكي توسعه
پست 230 كيلوولت شهرضا
برق منطقه اي اصفهان 90/03/01 91/01/31
261 نظارت بر اجراي عمليات تعويض كوبيكلها
وتابلوهاي كنترل پست 230 صنايع دفاع
معاونت بهره برداري 90/03/24 90/07/24
262 خدمات مهندسي تامين دو دستگاه مبدل 1
به 4 – 20 كيلوولت
برق منطقه اي اصفهان 90/04/15 90/12/29
263 نظارت الكتريكي بر پروژه هاي توسعه و
اصلاح فيدرخانه هاي 20 كيلوولت
معاونت بهره برداري 90/05/18 91/06/30
264 نظارت بر بهينه سازي CT ها و حفاظت
باسبار پروتكشن 63 كيلوولت پست 400 كيلوولت شهيد محمد منتظري
معاونت بهره برداري 90/07/12 90/09/12
265 نظارت پروژه تعويض فيدرخانه پست
هسنيجه
معاونت بهره برداري 90/09/08 91/01/08
266 خدمات مهندسي طرح احداث پست 63/20
كيلوولت سالن اجلاس
برق منطقه اي اصفهان 90/12/01 90/12/29
267 نظارت كارگاهي تعويض فيدرخانه پست
20/63 كيلوولت هسنيجه
معاونت بهره برداري 90/09/08 91/01/08
268 ادامه نظارت بر عمليات الكتريكي پست
230/63 كيلوولت اسلام اباد
برق منطقه اي اصفهان 90/09/01 91/06/31
269 نظارت الكتريكي و ساختماني پست 63/20
كيلوولت محمود اباد
برق منطقه اي اصفهان 90/12/02 91/04/31
270 حق الزحمه تعديل ادامه نظارت بر
عمليات الكتريكي توسعه پست 230 كيلوولت شهرضا
برق منطقه اي اصفهان 90/03/01 91/01/31
271 اصلاح طرح عملكرد رله هاي AVR در پنج
پست dcs اصفهان
برق منطقه اي اصفهان 91/05/02 91/06/04
272 نظارت بر اجراي عمليات تعويض كوبيكلها
وتابلوهاي كنترل پست 230 صنايع دفاع
معاونت بهره برداري 90/03/24 91/07/30
273 نظارت الكتريكي و ساختماني پست 63/20
كيلوولت فرود گاه نظامي
برق منطقه اي اصفهان 90/12/01 91/09/30
274 نظارت كارگاهي پست هاي 20/63 كيلوولت
شكوهيه و سلفچگان
90/04/19 / /
275 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي احداث
پست 20/63 كيلوولت فيوزي مهاباد
برق منطقه اي اصفهان 90/04/22 / /
276 نظارت بر خريد 50 دستگاه تابلوي 20
كيلوولت خروجي
90/05/29 / /
277 نظارت بر اجراي پست اختصاصي 90/05/30 / /
278 خدمات مهندسي و نظارت بر تعويض
ترانسهاي پست 230 كيلوولت الغدير
90/06/05 / /
279 نظارت بر گروههاي تعميراتي 90/06/08 / /
280 نظارت بر تكميل عمليات ساختماني و
الكتريكي پست هاي جانبازان
برق منطقه اي اصفهان 90/07/16 / /
281 حق الزحمه تعديل نظارت الكتريكي
جابجايي ترانس سيار پست نقش جهان به پست مورچه خورت
معاونت بهره برداري 91/05/10 91/07/10
282 ادامه نظارت برعمليات الكتريكي پروژه
توسعه پست 230/63 كيلوولت شهرضا
برق منطقه اي اصفهان 91/02/01 91/11/15
283 نظارت الكتريكي پروژه نصب
ترانسفورماتور سوم پست 230/63/20 كيلوولت اسلام آباد
برق منطقه اي اصفهان 91/05/10 91/10/10
284 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي و
ساختماني پست سيار شهرك صنعتي علويجه
برق منطقه اي اصفهان 91/05/21 91/08/21
285 خدمات مهندسي طرح بركناري پست سيار
نقش جهان و حمل ، نصب و راه اندازي آن در پست مورچه خورت
معاونت بهره برداري 91/06/29 91/08/15
286 خدمات مهندسي اصلاح حفاظت باسبار پست
230 كيلوولت منتظري
معاونت بهره برداري 91/06/29 / /
287 خدمات مهندسي تامين 50 دستگاه كليد
خلاء جهت آداپتاسيون
معاونت بهره برداري 91/06/29 / /
288 ادامه نظارت كارگاهي بر عمليات
الكتريكي پست 63/230 كيلوولت اسلام آباد
برق منطقه اي اصفهان 91/09/15 92/04/15
289 خدمات مهندسي تعويض ترانس پستهاي
20/63 كيلوولت نايين . كوهپايه . مينادشت
برق منطقه اي اصفهان 90/06/30 91/12/30
290 نظارت بر عمليات الكتريكي و ساختماني
پست 63/20 كيلوولت صائب
برق منطقه اي اصفهان 90/11/18 91/12/29
291 خدمات مهندسي و مشاوره خريد 4 دستگاه
پست سيار 20/63 كيلوولت
برق منطقه اي اصفهان 90/11/29 91/12/29
292 خدمات مهندسي تعويض ترانس پستهاي
63/20 كيلوولت محمودآباد ، فرودگاه نظامي و مينادشت
برق منطقه اي اصفهان 90/06/30 91/12/30
293 خدمات مهندسي تعويض فيدرخانه و
ترانسفورماتورهاي پست 20/63 كيلوولت صائب
برق منطقه اي اصفهان 90/04/14 92/04/14
294 خدمات مهندسي بهينه سازي پست غرب معاونت بهره برداري 91/06/29 / /
295 خدمات مهندسي و مشاوره احداث پست
63/20 كيلوولت دامنه
برق منطقه اي اصفهان 91/03/16 91/12/29
296 نظارت ساختماني پست 63/20 كيلوولت
محمود اباد
برق منطقه اي اصفهان 91/12/02 91/04/31
297 خدمات مهندسي نصب دو دستگاه سكسيونر
در پست نقش جهان
برق منطقه اي اصفهان 91/03/11 91/11/01
298 خدمات مهندسي تعويض كوبيكل ها و
تابلوهاي كنترل پست صنايع دفاع
معاونت بهره برداري 91/06/29 91/12/29
299 خدمات مهندسي و مشاوره افزايش ظرفيت
پست 230 كيلوولت اصفهان يك (اسلام آباد)
برق منطقه اي اصفهان 91/08/30 92/06/30
300 خدمات مهندسي و مشاوره احداث پست
63/20 كيلوولت سالن اجلاس سران
برق منطقه اي اصفهان 91/10/17 91/11/17
301 خدمات مهندسي و مشاوره خريد يك دستگاه
پست سيار 63/20 كيلوولت شركت صبا فولاد زاگرس
شركت صبا فولاد زاگرس 91/10/18 92/04/18
302 نظارت الكتريكي و ساختماني پست 63/20
كيلوولت محمود اباد
برق منطقه اي اصفهان 91/12/02 91/04/31
303 ادامه نظارت كارگاهي بر عمليات
الكتريكي نصب پست 63 كيلوولت شهرك صنعتي بزرگ اصفهان
برق منطقه اي اصفهان 91/09/15 91/12/15
304 ادامه نظارت كارگاهي بر عمليات
الكتريكي نصب ترانسفورماتور سوم پست اصفهان يك(اسلام آباد)
برق منطقه اي اصفهان 91/11/11 92/04/11
305 خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي بر
اجراي عمليات راه اندازي 2بي خط در پست شهيدفهميده
برق منطقه اي اصفهان 92/02/01 92/04/31
306 نظارت كارگاهي پروژه باسبار پروتكشن
ايستگاه 230 كيلوولت اصفهان يك
معاونت بهره برداري 92/07/27
307 تامين كليد وسكسيونر CT و CVT برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
308 توسعه و اصلاح فيدرخانه 20 كيلوولت برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
309 خدمات مهندسي تامين كوبيكل 20 كيلوولت برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
310 بهينه سازي وتعويض ترانس پست 63/20
نجف آباد يك
برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
311 احداث پست 63/20 كيلوولت پادنا برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
312 طرح اصلاح باسبار 230/63 كيلوولت
راوند
برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
313 اصلاح LVDC ، LVAC پست 230/63 اسلام
آباد
برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
314 تامين كليدهاي 400 و 230 كيلوولت برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
315 خريد 10 دستگاه رله ديسانس و 6 رله
براي پست اسلام آباد
برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
316 خريد و نصب هادي پرظرفيت در خط شهركرد
– طاقانك
برق منطقه اي اصفهان 91/11/01 92/10/30
317 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي احداث
پست 63/20 كيلوولت مورچه خورت 2
برق منطقه اي اصفهان 92/02/09 92/10/09
318 نظارت ساختماني پست 63/20 كيلوولت
دانشگاه صنعتي
برق منطقه اي اصفهان 92/03/05 92/09/05
319 نظارت كارگاهي احداث پست 63/20
كيلوولت غلتك سازان سپاهان
غلتك سازان سپاهان 92/03/12 92/08/30
320 خدمات مهندسي و مشاوره تأمين يك
دستگاه پست سيار 63/20 كيلوولت غلتك سازان
غلتك سازان سپاهان 91/09/14 92/07/14
321 نظارت كارگاهي بر اجراي عمليات
الكتريكي پست 63/20 كيلوولت فيوزي مهاباد
برق منطقه اي اصفهان 92/03/20 92/07/20
322 اجاره دستگاه تست كنتاكت رزيستانس نوژان نيرو 92/05/29
323 اجاره دستگاه تست روغن نوژان نيرو 92/07/13 92/07/14
324 ادامه نظارت كارگاهي تعويض فيدرخانه
پست صنايع دفاع
معاونت بهره برداري 91/08/01 93/06/31
325 ادامه نظارت الكتريكي تعويض فيدرخانه
و ترانسفورماتور پست صائب
برق منطقه اي اصفهان 92/07/27
326 نظارت بر عمليات اجرايي پست سيار
63/20 كيلوولت حبيب آباد
برق منطقه اي اصفهان 92/12/01 93/03/31
327 ادامه نظارت بر عمليات الكتريكي نصب
ترانسفورماتور سوم پست اصفهان يك – اسلام آباد
برق منطقه اي اصفهان 92/04/12 92/06/12
328 خدمات مهندسي طرح و نظارت كارگاهي بر
اجراي عمليات راه اندازي 2بي خط در پست شهيدفهميده
برق منطقه اي اصفهان 92/02/01 92/04/31
329 ادامه نظارت بر عمليات الكتريكي نصب
ترانسفورماتور سوم پست اصفهان يك – اسلام آباد
برق منطقه اي اصفهان 92/04/12 92/06/12
330 نظارت كارگاهي پروژه باسبار پروتكشن
ايستگاه 230 كيلوولت اصفهان يك
معاونت بهره برداري 92/07/01 92/09/30
331 اجاره دستگاه تست روغن نوژان نيرو 92/07/13 92/07/14
332 ادامه نظارت عمليات الكتريكي پست
230/63 كيلوولت اسلام آباد
برق منطقه اي اصفهان 92/07/16 92/12/30
333 نظارت كارگاهي پروژه فيدر منيجر
ايستگاه 230 كيلوولت اصفهان يك
معاونت بهره برداري 92/09/16 92/10/30
334 نظارت كارگاهي پروژه اصلاح سيستم
سنكرون ايستگاه 230 كيلوولت راوند كاشان
معاونت بهره برداري 92/09/16 92/12/15
335 طراحي و نظارت بر بهينه سازي پست 400
كيلوولت شهيد رجايي
برق منطقه اي تهران 87/09/25 93/06/31
336 طراحي و نظارت بر بهينه سازي پست 400
كيلوولت زياران
برق منطقه اي تهران 87/09/25 93/06/31
337 طراحي و نظارت بر بهينه سازي پست 400
كيلوولت جلال
برق منطقه اي تهران 87/09/25 93/06/31
338 نظارت كارگاهي بر اجراي عمليات
الكتريكي پروژه افزايش ترانسفورماتور هاي 20/63/230 كيلوولت پست
شهرضا
برق منطقه ای اصفهان 92/02/01 93/04/31
339 خدمات مهندسي تعويض ترانس پست 63/20
كيلوولت ابزاران، ورزنه و دانشگاه صنعتي
برق منطقه اي اصفهان 91/01/23 93/01/23
340 نظارت الكتريكي و ساختماني پست 63/20
كيلوولت فرود گاه نظامي
برق منطقه اي اصفهان 91/01/23 93/01/23
341 خريد و تامين6 دستگاه تابلو حفاظت در
پست 63 زاينده رود و تامين 2 دستگاه تابلو حفاظت در پست بهرنگ
معاونت بهره برداري 92/06/24 93/06/24
342 اصلاح طرح فيدر منيجر پست 230/63
كيلوولت اسلام آباد
معاونت بهره برداري 92/06/24 93/06/24
343 خدمات مهندسي و مشاوره احداث يك
دستگاه پست سيار 63/20 كيلوولت شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير
فولاد سپيدفراب كوير 91/09/21 93/06/31
344 نظارت كارگاهي بر اجراي عمليات
الكتريكي احداث پست 63/20 كيلوولت شركت فولادسپيد فراب كوير
فولاد سپيدفراب كوير 93/01/26 93/07/25
345 نظارت بر اجراي عمليات الكتريكي
بركناري و نصب يك دستگاه پست سيار در محل پست 63/20 كيلوولت
رضوانشهر
برق منطقه اي اصفهان 93/03/21 93/06/20
346 خدمات مهندسي طرح جايگزيني ترانس
230/63 كيلوولت در پست اردكان
برق منطقه اي يزد 86/06/21 93/03/31
347 خدمات مهندسي برداشت اطلاعات توسعه و
تكميل پست راوند كاشان و 7پست 63/20
برق منطقه اي اصفهان 93/04/22 93/04/18
348 خدمات مهندسي برداشت اطلاعات تعويض
ترانسفورماتور 63/20كيلوولت در 11پست
برق منطقه اي اصفهان 93/04/23 93/04/18
349 خدمات مهندسي تعويض ترانس پست 63/20
كيلوولت ورزنه ، دانشگاه صنعتي و ابزاران
برق منطقه اي اصفهان 91/01/23 93/01/23
350 ادامه نظارت كارگاهي توسعه فيدرخانه
20 كيلوولت
معاونت بهره برداري 91/07/01 93/06/31
351 خدمات مهندسي طراحي اتصال نيروگاه خور
به پست 63/20 كيلوولت خور
برق منطقه اي اصفهان 93/05/22 93/06/22
352 خدمات نظارت بر اتصال نيروگاه خور به
پست 63/20 كيلوولت خور
برق منطقه اي اصفهان 93/05/22 93/06/26
353 نظارت كارگاهي بر اجراي عمليات
الكتريكي بركناري و نصب پست سيار جاده نائين 2
برق منطقه اي اصفهان 93/05/22 93/07/21
354 خدمات مهندسي و نظارت بر پروژه تعويض
ترانسفورماتور 230 كيلوولت پست نائين
برق منطقه اي اصفهان 92/12/01 93/06/14

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فوق ليسانس برق قدرت 1
2 لیسانس برق قدرت 20
3 لیسانس برق مخابرات 2
4 لیسانس برق الكترونيک 1
5 فوق دیپلم برق الكترونيک 1

ردیف مشخصات تــعداد
1  GPS و نرم
افزار مربوطه در عملیات مسیریابی و نقشه برداری
10
2 لوكس متر (اندازه گیر شدت روشنائی) جهت
اندازه گیری روشنائی ایستگاههای فوق توزیع و انتقال
1
3 اندازه گیر مقاومت زمین 1
4 لوازم تست
ایستگاههای فوق توزیع و انتقال در سطوح ولتاژ 63 ، 230 و 400 كیلوولت
50
5 دیتا ویدئو پرژكتور 1
6 دوربین عكاسی دیجیتالی CANON 3
7 ضخامت سنج مدل EBAN1000 2
8 متر 200