محور های ارائه خدمات در بخش انتقال نیرو شامل خطوط و ایستگاه های فوق توزیع و انتقال

 • خدمات مهندسی طــراحی ، نظارت و مدیریت پروژه خطوط فــوق توزیــع و انتقــال نیــروی برق شامل سطوح ولتاژی63-132-230-400 کیلوولت با استفاده از متخصصین زبده و نرم افزارهای مورد تائید مراجع استاندارد جهانی
 • خدمات مهندسی طــراحی ، نظارت و مدیریت پروژه ایستـگاههای فــوق توزیــع و انتقــال نیــروی برق شامل سطوح ولتاژی63-132-230-400 کیلو ولت با استفاده از متخصصین زبده و نرم افزارهای مورد تائید مراجع استاندارد جهانی
 • انجام مطالعات سیستم بر روی شبکه های فوق توزیع و انتقال نیرو در سطوح ولتاژ 63-132-230-400 کیلوولت به منظور افزایش قابلیت اطمینان و امنیت شبکه،بهبود کیفیت انتقال توان به مصرف کننده با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی با استفاده از متخصصین زبده و نرم افزارهای مورد تائید مراجع استاندارد جهانی
 • خدمات مهندسی مطالعات طراحی ونظارت افزایش ظرفیت خطوط فوق توزیع و انتقال نیرو با استفاده از هادیهای پر ظرفیت جهت بهینه سازی وتوسعه شبکه ، رعایت حرائم و مسائل زیست محیطی
 • انجام نظارت های لازم جهت تامین تجهیزات و تست مورد نیاز قبل از نصب و هنگام راه اندازی
 • خدمات طراحی و نظارت بر احداث و بهینه سازی ساختمانهای ایستگاههای انتقال و توزیع نیرو و ساختمانهای عملیاتی
 • تنظیم اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه اسناد مناقصات پروژه های PC و EPC در بخش انتقال نیرو

برخی از تجربیات در بخش خطوط انتقال و فوق توزیع

 • خدمات مهندسی طراحی و نظارت خط 400 کیلو ولت سپاهان ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی طراحی و نظارت خط 63/230 کیلو ولت صفه اصفهان ( کارفرما : شرکت برق منطقه ا ی اصفهان )
 • خدمات مهندسی طراح و نظارت خط تلسکوپی 6 مداره فرودگاه نظامی اصفهان (برای اولین بار در سطح کشور) ( کارفرما : شرکت برق منطقه ا ی اصفهان )
 • خدمات مهندسی پروژه های طراحی و نصب هادی های پرظرفیت(اولین مشاور در سطح) ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی و نقشه برداری خطوط 230 و 63 کیلوولت ارتباطی پست 230/63 کیلوولت سمیرم ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی و نقشه برداری خطوط چهار مداره و دو مداره 132 کیلوولت لردگان – فلارد – پتروشیمی ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )

برخی از تجربیات در بخش ایستگاههای انتقال و فوق توزیع

 • طراحی و نظارت بر بهینه سازی پست 400 کیلوولت شهید رجایی(کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران )
 • طراحی و نظارت بر بهینه سازی پست 400 کیلوولت زیاران (کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران )
 • طراحی و نظارت بر بهینه سازی پست 400 کیلوولت جلال (کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران )
 • خدمات مهندسی تکمیل طرح و توسعه ترانس چهارم پست 230 آبشار ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی اضافه نمودن ترانس چهارم 63/230 کیلوولت پست شهید منتظری ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی و مشاوره جداسازی و بهینه سازی تجهیزات و سیستمهای حفاظت، کنترل و DCS پست 230 کیلوولت نیروگاه اصفهان ( کارفرما : معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی و مشاوره افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت اصفهان یک ( اسلام آباد ) ( کارفرما : معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی و مشاوره توسعه پست 400/63 کیلوولت شهید منتظری ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی احداث 230 کیلووات شهرضا – سمیرم ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات طراحی ،تهیه اسناد،نظارت عالیه و نظارت كارگاهی عملیات بهینه سازی پست 400 كیلوولت زیاران ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران )
 • خدمات طراحی ،تهیه اسناد،نظارت عالیه و نظارت كارگاهی عملیات بهینه سازی پست 400 كیلوولت شهید رجایی ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران )
 • خدمات طراحی ،تهیه اسناد،نظارت عالیه و نظارت كارگاهی عملیات بهینه سازی پست 400 كیلوولت جلال ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای تهران )
 • خدمات مهندسی تغییر باسبار 63 و 230 کیلوولت پست آبشار ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی با نظارت کارگاهی و نظارت عالیه برای احداث پست 132/20 کیلوولت جهاد آباد کرمان ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای کرمان )
 • خدمات مهندسی و مشاوره جداسازی و بهینه سازی تجهیزات و سیستمهای حفاظت، کنترل و dcs سوئیچیارد پست 230 کیلوولت نیروگاه اصفهان ( کارفرما : معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • خدمات مهندسی و مشاوره توسعه پست 400/63 کیلوولت شهید منتظری ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )
 • نظارت کارگاهی پروژه توسعه پست 400/63/20 کیلوولت شهید منتظری ( کارفرما : شرکت برق منطقه ای اصفهان )