حوزه تولید نیروی برق

  • خدمات نظارت بر تعمیرات نیروگاهها و تعمیرات پیشگیرانه نیروگاههای تولید برق
  • تهیه مطالعات فنی و اقتصادی طرحهای اتصال مولدهای مقیاس کوچک(DG) به شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق

برخی از تجربیات

  • خدمات نظارت بر تعمیرات نیروگاهها و تعمیرات پیشگیرانه نیروگاههای تولید برق در محدوده شرکت های برق منطقه ای اصفهان و باختر
  • خدمات مهندسی نیروگاههای پراکنده و تعیین و بررسی تجهیزات حفاظتی و مخابراتی و شرایط هماهنگی حفاظتی نیروگاهها در شبکه های شرکت برق منطقه ای اصفهان و شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
  • انجام مطالعات اتصال به شبکه برای بیش از 40 نیروگاه پراکنده
  • انجام مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی بیش از 20 نیروگاه پراکنده و تجدیدپذیر