حجم قراردادهای شرکت در این بخش تاکنون 113.025.218.663 ریال می باشد

نظر به اینکه بخش توزیع که در واقع به عنوان خط مقدم تامین برق و نتیجه تلاش و کوشش دیگر بخشهای تولید و انتقال را به مشترکین منتقل می نماید ‍، عملکرد مطلوب این بخش موید کارکرد مطلوب دیگر بخشهای صنعت برق خواهد بود . توجه به شبکه های توزیع و اعمال خدمات مهندسی در بخش نظارت با نظر به اهمیت موضوع و توصیه های موکد مسئولین صنعت برق کشور جهت مهندسی کردن خدمات بخش توزیع سبب گردید که این شرکت با توجه به برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا و نظارت به عنوان ارکان اصلی صنعت برق از سال 76 بخش خدمات طراحی و نظارت را که جزء فعالیتهای بسیار مهم بخش توزیع می باشد در سر لوحه کار خود قرار داده و با بکارگیری نیروی متخصص و مجرب جهت تحقق بخشیدن به اهداف بخش توزیع در راستای سیاستهای وزارت نیرو و جلب رضایت کارفرمایان محترم با گسترش حوزه فعالیتی در بخش نظارت توانسته است خدمات شایسته ای را در منطقه مرکزی کشور و در مناطق دیگر به کارفرمایان محترم ارائه نماید که اعم این فعالیتها شرکتهای برق و توزیع مناطق اصفهان ، تهران ، خوزستان ، باختر ، یزد ….. بوده است . با پیشرفت ادامه کار سیستم نظارت به لحاظ کنترلهای فنی و مالی این سیستم روز به روز ارتقاء یافته و سیر تکاملی خود را به نحو مطلوب طی نموده است . در این راستا با اخذ نظرات کارفرمایان محترم پروژه ها و نیز خبرگان بخش توزیع و تبادل نظر در کمیته راهبری نظارت این شرکت روشهای انجام کار به طور مستمر تعدیل و اصلاح شده و به سمت مهندسی و اقتصادی شدن میل نموده است . هم اکنون این شرکت با شناخت و برخورداری بخش توزیع آمادگی دارد تا در صورت نیاز این نوع خدمات را به دیگر بخشها و مناطق کشور در صورت توافق گسترش دهد .

توانمندی های بخش

بخــش طراحی و نظارت پروژه های فوق توزیع و انتقال خطوط شرکت مهندسین دانشمند که عمدتاً از نیروهای مجرب و با سابقه منتقل شده از شرکت برق منطقه ای اصفهان تشکیل شده است ، در ضمن داشتن سوابق مفید کاری طی دوران خدمات در برق اصفهان ، در زمینه طراحی و نظارت پروژه های 63 ، 230 و 400 کیلوولت ، از بدو تاسیس مسئولیت انجام خدمات مهندسی بخش عمده ای از خطوط فوق توزیع و انتقال حوزه برق منطقه ای اصفهان را بعنوان مشاور و دستگاه نظارت بعهده داشته و اخیراً نیز همکاری خود را با برق منطقه ای یزد در زمینه های مختلف بویژه نصب فیبر نوری بر روی خطوط موجود آغاز نموده است . فعالیتهای این بخــش را می توان به چهار قسمت کلی تقسیم نمود :

  1. طراحی و نظارت خطوط هوایی فوق توزیع و انتقال در سطوح ولتاژ 63 ، 230 ، 400
  2. طراحی و نظارت خطوط زمینی فوق توزیع (کابل) در سطح 63 کیلوولت
  3. طراحی و نظارت پروژه های نصب فیبر نوری
  4. طراحی و نظارت خطوط پایه فلزی 20 کیلوولت ویژه مناطق صعب العبور و کوهستانی
  5. جمع آوری اطلاعات جغرافیایی و توصیفی خطوط فوق توزیع و انتقال شبكه

پروژه های بخش

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 خدمات طراحی و نظارت شركت توزیع استان اصفهان توزیع برق استان اصفهان 92/06/01 93/05/31
2 نظارت بر بهره برداری شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان توزیع برق استان اصفهان 92/07/01 93/06/31

رديف عنوان پروژه تاريخ شروع
1 نظارت امور خمینی شهر از توابع
شرکت توزیع برق استان اصفهان
1376
2 نظارت امور شرق از توابع شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 1376
3 نظارت امورهای چهارگانه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 1377
4 نظارت امورهای هشتگانه شرکت
توزیع برق استان اصفهان
1377
5 نظارت امورهای هیجدهگانه توزیع برق استان اصفهان 1378
6 نظارت بر تاسیسات و شبکه های
برق امورهای شمال و جنوب شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
1379
7 نظارت بر برقرسانی چاههای آب کشاورزی امورهای هیجدهگانه شرکت توزیع
استان
1382

ردیف عنوان پروژه كارفرم تاریخ شروع تاریخ پایان
1 نظارت بر پروژه های برقرسانی به شهرك
های صنعتی استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 82/10/01 85/03/31
2 نظارت امورهای هیجده گانه توزیع استان
اصفهان سال 83
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/01/01 83/12/29
3 نظارت بر شبكه های برق امورهای
بیستگانه توزیع استان اصفهان سال 84
شركت برق منطقه ای اصفهان 83/12/28 84/12/28
4 نظارت بر برقرسانی به چاههای اب
كشاورزی شركت توزیع برق استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/04/26 84/06/26
5 نظارت بر پروژه های برقرسانی به
چاههای آب كشاورزی استان اصفهان
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/12/01 85/03/30
6 نظارت بر شبكه های توزیع برق امور های
بیستگانه استان اصفهان سال 85
شركت برق منطقه ای اصفهان 84/12/28 86/06/31
7 نظارت بر امورهای بیست ویك گانه شركت
توزیع برق استان اصفهان سال 86
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/01/01 86/03/31
8 نظارت بر برقرسانی به چاههای اب
كشاورزی در محدوده توزیع برق استان سال 86
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/02/23 86/04/30
9 نظارت بر امورهای بیست ویك گانه شركت
توزیع برق استان اصفهان سال 86
شركت برق منطقه ای اصفهان 86/04/01 86/12/29
10 نظارت بر شبكه های برق امورهای 21
گانه توزیع استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 86/09/01 86/12/29
11 نظارت امورهای 21 گانه توزیع استان
اصفهان سال 1387
شركت توزیع برق استان اصفهان 87/01/01 87/12/29
12 نظارت بر چاههای اب كشاورزی استان
اصفهان 40 كیلومتر
شركت توزیع برق استان اصفهان 87/01/16 87/04/31
13 نظارت خطوط هوایی 20 كیلوولت چاههای
اب كشاورزی استا ن اصفهان 36كیلومتر
شركت توزیع برق استان اصفهان 87/01/17 87/04/31
14 نظارت بر برقرسانی به شهركهای صنعتی
استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 87/01/20 87/04/31
15 نظارت بر عملیات بهره برداری محدوده
توزیع استان اصفهان سال88
شركت توزیع برق استان اصفهان 88/02/01 89/01/31
16 نظارت بر شبكه های توزیع برق استان
چهار محال و بختیاری سال 89
شركت توزیع نیروی برق استان 89/03/01 90/03/01
17 نظارت بر عملیات بهره برداری محدوده
توزیع برق استان اصفهان
شركت توزیع برق استان اصفهان 89/04/01 90/03/31
18 بازرسی و نظارت بر بهره برداری
امورهای اجرایی توزیع برق شهرستان اصفهان
توزیع برق شهرستان اصفهان 91/01/01 91/12/29
19 نظارت بر بهره برداری توزیع برق
شهرستان اصفهان
توزیع برق شهرستان اصفهان 91/01/01 91/12/29
20 نظارت بر عملیات بهره برداری محدوده
توزیع برق استان اصفهان
توزیع برق استان اصفهان 91/05/01 92/04/31
21 نظارت بر اجرای شبكه برقرسانی به شركت
مجتمع نیروگاهی گلخانه ای توان امید صفاهان
توان امید صفاهان 92/02/20 92/11/07

ویژگی های بخش

ردیف نوع مدرک رشته تحصیلی تعداد (نفر)
1 فوق لیسانس برق قدرت 2
2 لیسانس برق قدرت 43
3 لیسانس تكنولوژی برق قدرت 2
4 لیسانس تكنولوژی برق – شبكه های انتقال و
توزیع
5
5 لیسانس برق الكتروتكنیك 1
6 لیسانس برق الكترونیك 1
7 لیسانس برق كنترل و ابزار دقیق 1
8 فوق دیپلم الكتروتكنیك برق صنعتی 1
9 فوق دیپلم برق قدرت 2