تعداد کل پرسنل شرکت 384 نفر می باشد

نمودار درصد نیروی کارشناسی (براساس میزان تحصیلات) نسبت به کل نیروی جذب شده تا پایان آبان ماه 93

  • بی سواد
  • زیر دیپلم - 2 نفر
  • دیپلم - 16 نفر
  • فوق دیپلم - 35 نفر
  • لیسانس و بالاتر - 331 نفر

نمودار مقایسه ای درصد نیروی کارشناسی (براساس میزان تجربه) نسبت به کل نیروی جذب شده تا پایان آبان ماه 93

  • کمتر از 5 سال - 179 نفر
  • 5 تا 10 سال - 115 نفر
  • 10 تا 15 سال - 56 نفر
  • 15 تا 20 سال - 22 نفر
  • 20 سال و بالاتر - 12 نفر