شركت مهندسین مشاور دانشمند عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.شركت مهندسین مشاور دانشمند با استقرار نظام تضمین كیفیت و برخورداری از نیروهای كارآمد و پشتوانه تجربی چندین ساله و بهره مندی از ارنباط تنگاتنگ با مراكز دانشگاهی آمادگی خود جهت انجام خدمات مهندسی طراحی و نظارت كلیه پروژه های مرتبط با صنعت برق كشور را اعلام می دارد.
شركت مهندسین مشاور دانشمند دارنده گواهینامه تشخیص صلاحیت پایه یك خدمات مشاوره ای در بخش تخصصهای توزیع ، انتقال و تولید نیرو ، گواهینامه تضمین كیفیت بر اساس الگوی 2008 : ISO9001 را نیز از شركت بین المللی AFAQ اخذ نموده است .