نام موسسه آدرس اینترنت توضیحات
دبیرخانه شورای تحقیقات برق www.crep.org.ir
Power Online www.poweronline.com هفته نامه علمى – تخصصى
Power Engineering Inernational www.power-eng-intl.com مجله ماهیانه علمى – تخصصى
Transmission & Distribution World www.tdworld.com مجله ماهیانه علمى – تخصصى
ABB www.abb.com شركت ABB
 General Electric Modern Power System www.gepower.com شركت جنرال الكتریك
Hubbel Products www.hubbellpowerSystem.com شركت تولید تجهیزات شبكه هاى قدرت – توزیع – مخابرات
VGB www.vgb-power.de Technical Association of Large Power Plant Operators
IEEE/PES www.ieee.org/power انجمن مهندسین برق و الكترونیك آمریكا
Siemens www.siemens.com شركت زیمنس
Cigre www.cigre.org انجمن علمی سیگره
Toshiba www.toshiba.com شركت توشیبا – ژاپن
Electrecite De Frence www.edf.com شركت برق فرانسه
Mitsubishi www.mitsubishi.com شركت میتسوبیشی – ژاپن
EPRI www.epri.com مركز تحقیقات برق ( قدرت) – آمریكا
Criepi www.cricpi.denken.or.jp مركز تحقیقات ژاپن
Chugoku Electric Power Company www.energia.co.jp شركت برق چوگوكو – ژاپن
Tokyo Electric Power Company www.tcpco.co.jp شركت برق توكیو – ژاپن
Tohoku Electric Power Company www.tohoku.epco.co.jp شركت برق توهوكو – ژاپن
Hokkaido Electric Power Company www.hepco.co.jp شركت برق هوكایدو – ژاپن
Hitachi www.hirtachi.com شركت هیتاچی – ژاپن
Power Technology www.pti.us.com موسسه فن آوری قدرت
Software Development Company www.snap.de شركت توسعه نرم افزاری
Siftware Development Conpany www.snap.de مركز كنترل سیستم قدرت زیمنس
Siements Solar Sunscape Magazine www.siemenssolar.com مجله انرژى خورشیدى زیمنس
Siemens Research And Innovation www.siemens.de مركز تحقیقات خورشیدى زیمنس
Power Quality Centre www.elec.uow.edu.au/pqc مركز كیفیت انرژی
CADDET Energy Efficiency www.caddet-ee.org/home.htm سازمان بهره ورى انرژی
Fuell Cells 2000 www.www.fuelcells.org پیل هاى سوختنی
دپارتمان آمریكا – راندمان موتورهاى صنعتى www.energy.wsu.edu بخش راندمان موتورهاى صنعتى نرم افزارMotor Master
موسسه Dstar www.dstar.org موسسه Dstar
American Superconductor www.amsuper.com مركز آبررسانى آمریك
GasTurbine World مجله ماهیانه علمى – تخصصى توربین